Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje renowację powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej drogowego mostu składanego DMS-65 poprzez całkowite usunięcie starych powłok, oczyszczenie nawierzchni i wykonanie nowych powłok malarskich.

Szczegóły wykonania usługi przedstawiają się następująco:

 przygotowanie powierzchni pod malowanie metodą strumieniowo-ścierną,
 wykonanie powłok malarskich,
 wymiana dybli (bali) drewnianych z drewna sosnowego w płytach podłożyskowych (bale bez sęków) i ich pomalowanie farbami do drewna w kolorze zgodnym z załączoną dokumentacją techniczną (załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami.) wraz z zabezpieczeniem wycięć na śruby lepikiem asfaltowym,
 transport (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) z/do jednostki organizacyjnej
1. Batalion Drogowo-Mostowy, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin.

Przedmiot zamówienia stanowi konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji mostu, wymiany dybli drewnianych, wykonanie nowych powłok malarskich dla Drogowego Mostu Składanego DMS-65, w ilościach:


Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Płyta podłożyskowa – część stalowa szt. 12
2. Płyta podłożyskowa – część drewniana m3 2,47
3. Płyta podłożyskowa – część drewniana – farba do drewna m2 5,56
4. Płyta pomostu jezdni szt. 48
5. Podstawa łożyska szt. 20
6. Wahacz podłożyskowy szt. 12
7. Rolka montażowa szt. 22
8. Wahacz łożyskowy szt. 32
9. Rozpórka poprzeczna szt. 18
10. Rozpórka podłużna szt. 18
11. Słupek poręczowy szt. 78
12. Wspornik chodnika szt. 78
13. Ściąg zastrzałowy mniejszy szt. 30
14. Ściąg zastrzałowy większy szt. 30
15. Tężnik szt. 144
16. Wiatrownica szt. 12
17. Stopa podporowa szt. 4
18. Zastrzał dzioba montażowego szt. 6
19. Płyta chodnikowa szt. 78

System malarski do renowacji elementów konstrukcji mostu DMS-65 został przedstawiony
w Tabeli nr 4 (załącznik nr 9 do SIWZ - Opis techniczny wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konserwacji mostu DMS-65).

Ogólne wymagania dotyczące materiałów:
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności lub znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną wydaną przez IBDM. Pozostałe wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w załączniku nr 11 do SIWZ -Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami. .
• Farby stosowane na poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego w tym system malarski do renowacji elementów konstrukcji mostu DMS-65 został przedstawiony w załączniku nr 11 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami.

Wymagania dotyczące sprzętu do czyszczenia konstrukcji i malowania oraz sprzęt do testowania przygotowania powierzchni przedstawiono w załączniku nr 11 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami..

Wymagania wobec wykonawcy zabezpieczenia antykorozyjnego, ocena stanu istniejących powłok, powierzchnie referencyjne, renowacja całkowita po usunięciu starych powłok
i oczyszczeniu powierzchni, przygotowanie powierzchni do malowania, warunki wykonywania prac malarskich, przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu, nakładanie warstw farby przedstawiono w załączniku nr 11 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami.

Pozostały szczegółowy opis i zakres właściwego wykonania prac został zawarty
w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

3. Warunki przekazania elementów mostu składanego DMS – 65 do konserwacji.
3.1.Wykonawca będzie realizował zamówienie poza Jednostką Wojskową 3248 w Dęblinie.
3.2.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych mostu składanego (DMS-65) zgodnie ze Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami stanowiącą Załącznik nr 11 do siwz - na terenie Wykonawcy - poza kompleksem wojskowym.
3.3.Wykonawca odbierze do konserwacji elementy mostu składanego DMS-65 własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność wraz z załadunkiem z JW. 3248
ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin.
3.4.Przekazanie elementów mostu DMS – 65 do konserwacji nastąpi na podstawie Protokołu przyjęcia – przekazania zgodnie z załącznikiem nr 10 - „Konstrukcją elementów stalowego mostu DMS-65 przewidzianych do konserwacji”
oraz przedmiotem zamówienia § 1 pkt. 2 ogólnych warunków umowy.
3.5.Po wykonaniu konserwacji wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy mostu składanego DMS-65 w miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z rozładunkiem tj. JW. 3248 ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin.

4.Warunki nadzoru w trakcie wykonywania prac oraz odbioru technicznego elementów po wykonaniu konserwacji.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania warunków realizacji usługi
w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego przez upoważnionych przedstawicieli RPW
i zamawiającego, bez wcześniejszego powiadomienia. Sposób kontroli wykonawcy określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca na 5 dni przed terminem gotowości elementów mostu do odbioru powiadamia pisemnie RPW
i zamawiającego.
2) Przedstawiciel RPW w obecności przedstawiciela zamawiającego i użytkownika dokonuje odbioru technicznego/jakościowego zgodnie z wymogami określonymi w siwz, ogólnych warunkach umowy i dołączonej dokumentacji technicznej. Sporządza z tych czynności protokół odbioru technicznego/jakościowego, który jest podpisywany również przez wykonawcę. Wykonawca do ww. protokołu dołącza atesty (certyfikaty) na materiały zużyte do konserwacji.
3) Elementy DMS – 65 po konserwacji zostaną dostarczone do JW. 3248 ul. Saperów 5,
08-530 Dęblin na koszt wykonawcy wraz z rozładunkiem.
4) Jeśli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonanej usłudze, zamawiający odmówi przyjęcia elementów mostu składanego i podpisania protokołu przyjęcia
– przekazania do czasu usunięcia stwierdzonych wad.
5) W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w czasie przyjęcia sprzętu (elementów) zamawiający odmawia jego przyjęcia do czasu ich uzupełnienia.
6) W przypadku, gdy przedstawiona do odbioru wojskowego usługa nie spełnia wymagań zamawiającego, przedstawiciel RPW w obecności przedstawiciela zamawiającego
i użytkownika sporządza „Protokół niezgodności”, który po podpisaniu przez wykonawcę, przekaże zamawiającemu niezwłocznie faksem oraz drogą pocztową. Odbiór wojskowy usługi ulega wstrzymaniu do czasu rozstrzygnięcia niezgodności, nie dłużej jednak niż do 30 dni.
7) Sporządzenie „Protokołu niezgodności” z winy wykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji usługi.
8) Dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia elementów mostu nie spełniającego wymagań podpisanej umowy ponosi wykonawca.
9) Stosowne adnotacje o wykonanej konserwacji wykonawca umieszcza w dokumentacji eksploatacyjnej mostu.
10) Do czasu przekazania elementów mostu zamawiającemu, wykonawca ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
11) Odbiór techniczny elementów mostu będzie się odbywał według procedury określonej w AQAP – 2130 oraz w trybie i na zasadach określonych w umowie (Załącznik nr 7 do SIWZ).
12) Zgodnie z procedurą AQAP – 2130 Protokół odbioru technicznego/jakościowego, obejmuje w szczególności klauzulę jakościową, zgodnie z którą:
a) Wykonawca musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2130.
b) Wszystkie wymagania jakościowe określone w ogólnych warunkach umowy, podlegają nadzorowaniu jakości realizowanego przez RPW zgodnie
z wymaganiami AQAP 2130.
c) w przypadku realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (CQA), w państwie dostawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAO 2070 lub podpisanym Memorandum o Porozumieniu (ang. Memorandum of Undrestanding – MoU), koordynowanemu przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości
i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, ul. Krajewskiego 1A, które powiadomi
o działaniach prowadzonych zgodnie z wymaganiami AQAP 2130.
d) Wykonawca zapewni, że w umowie/zamówieniu z podwykonawcą zostaną umieszczone, uzgodnione z RPW, odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, które umożliwią nadzorowanie jakości
u podwykonawcy w tym prowadzenie procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) w przypadku realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi.
e) Wykonawca dostarczy do RPW kopie umów/zamówień podpisanych
z podwykonawcami, dla których określono wymaganie nadzorowania jakości w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości. W przypadku, gdy podwykonawca będzie z kraju nienależącego do NATO, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy pokrywa Wykonawca.
f) Wykonawca potwierdzi, że wyrób/wykonanie usługi spełnia wymagania umowy dostarczając z wyrobem protokół odbioru wystawiony i podpisany przez dostawcę oraz akceptowany podpisem przedstawiciela wojskowego
i świadectwo zgodności „Certificate of Conformity” – CoC wystawione
i podpisane przez podwykonawcę oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego GQAR z państwa podwykonawcy – w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości u podwykonawcy zagranicznego. Wystawiony przez Wykonawcę „Protokół odbioru” CoC
w języku obcym winien być przetłumaczony na język polski na koszt Wykonawcy i przez niego potwierdzony.
g) W przypadku, gdy Wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nie należącego do NATO lub kraju, z którym Polska nie posiada podpisanego porozumienia MoU odnośnie bezpłatnego zapewnienia jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa.
h) W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na zmiany ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżające jakości wyrobów, na wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez gestora SpW lub COL i RPW, ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający.
i) Przedstawiciela GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżającego jakości wyrobów, wysyłanych przez Wykonawcę do Zamawiającego.
j) Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez RPW realizacji umowy i zobowiązuje się on spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawicieli RPW wynikających z realizowanych przez nich zadań. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć dla przedstawiciela wojskowego i/lub Zamawiającego:
- prawo dostępu do obiektów i urządzeń gdzie realizowane są działania związane z realizacją umowy oraz informacje dotyczące spełnienia wymagań umowy;
- nieograniczone możliwości do oceny zgodności dostawcy z wymaganiami umowy;
- nieograniczone możliwości do prowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu (usługi) z wymaganiami określonymi w umowie;
- wymaganą przez przedstawiciela wojskowego, niezbędną pomoc, dotyczącą oceny, weryfikacji, walidacji, badania, kontroli lub zwolnienia wyrobu w realizowanym nadzorowaniu jakości w zakresie wymagań określonych w umowie;
- pomieszczenie do pracy oraz niezbędne przyrządy i urządzenia, znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy do uzasadnionego wykorzystania przez przedstawiciela wojskowego w realizacji nadzorowania jakości;
- personel Wykonawcy do obsługi przyrządów i urządzeń, jeżeli będzie to wymagane;
- dostęp do informacji i urządzeń komunikacji;
- dokumentację Wykonawcy niezbędną do potwierdzenia zgodności wyrobu (usługi) z wymaganiami oraz kopie niezbędnych dokumentów, włącznie z tymi na nośnikach elektronicznych;

5. Dane uzupełniające:
1) Elementy mostu DMS-65 po wykonanej usłudze odebrane zostaną pod względem stanu technicznego i jakościowego przez właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Odbiór techniczny elementów mostu będzie się odbywał według procedury określonych przez RPW. Odbiór końcowy po wykonaniu usługi odbędzie się na terenie JW. 3248 Dęblin
ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin w obecności Użytkownika mostu, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawicieli RPW.
2) Do wykonania usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów mostu DMS-65 należy używać materiałów i wyrobów, które posiadają świadectwa kontroli jakości na każdą partię i polskie oznakowanie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do siwz
- Specyfikacje Techniczne na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami.
3) Trwałość systemu powłok wynosi minimum 5 lat. Kolor farb powinien być zgodny
z załączoną dokumentacją techniczną.
4) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi u wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz technologiami, w tym normą PN-EN ISO 12944.
5) Wykonawca zapewni, że odpowiednie zapisy uzgodnione z RPW zostaną umieszczone
w podpisanej umowie z ewentualnym podwykonawcą, które umożliwią odbiór wojskowy u podwykonawcy.
6) Wykonawca zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawicieli RPW oraz przedstawicieli zamawiającego i użytkownika
i wynikających z realizowanych przez nich zadań, wykonawca zapewni przedstawicielom RPW, zamawiającego i użytkownika środki wymagane do prawidłowego wykonania odbioru wojskowego.

a) Przedstawiciele RPW oraz przedstawiciele zamawiającego i użytkownika mają prawo wstępu do dowolnych pomieszczeń (komórek organizacyjnych) wykonawcy,
w których wykonuje się jakiekolwiek prace wchodzące w zakres realizacji umowy.

b) Przedstawiciele RPW oraz przedstawiciele zamawiającego i użytkownika mają prawo do weryfikowania każdego procesu, etapu procedury kontroli i badań po to, aby określić, czy wykonawca spełnił (lub nie spełnił) warunki umowy. W razie potrzeby każdorazowo udostępni przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń celem przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, jeżeli będzie tego wymagał przedstawiciel wojskowy lub przedstawiciel zamawiającego i użytkownika.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania warunków realizacji oraz odbioru usług u wykonawcy przez swoich upoważnionych przedstawicieli
lub przedstawicieli RPW .

8) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić RPW o terminie rozpoczęcia realizacji
przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni od podpisania umowy.

9) UWAGA!!! Zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oględzin stanu technicznego i zakresu prac do wykonania na elementach mostu DMS-65 w JW. 3248, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin, osoby do kontaktów:
- kpt. Marcin WYDRZYŃSKI, tel.: 261-518-189;
- st. kpr. Sławomir GIERMAKOWSKI, tel.: 508-350-026; 261-515-206.

Zainteresowani wizją lokalną wykonawcy powinni zgłosić się w dniu
18 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 13.00 do kompleksu wojskowego Twierdza
(JW. 3248), ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin (brama główna wjazdowa).

10) Wszelkie niejasności dotyczące prawidłowego wykonania usługi, powinny zostać skierowane do zamawiającego w formie pisemnej (faks, mail)

11) Wykaz elementów mostu przewidzianych do konserwacji:Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Płyta podłożyskowa – część stalowa szt. 12
2. Płyta podłożyskowa – część drewniana m3 2,47
3. Płyta podłożyskowa – część drewniana – farba do drewna m2 5,56
4. Płyta pomostu jezdni szt. 48
5. Podstawa łożyska szt. 20
6. Wahacz podłożyskowy szt. 12
7. Rolka montażowa szt. 22
8. Wahacz łożyskowy szt. 32
9. Rozpórka poprzeczna szt. 18
10. Rozpórka podłużna szt. 18
11. Słupek poręczowy szt. 78
12. Wspornik chodnika szt. 78
13. Ściąg zastrzałowy mniejszy szt. 30
14. Ściąg zastrzałowy większy szt. 30
15. Tężnik szt. 144
16. Wiatrownica szt. 12
17. Stopa podporowa szt. 4
18. Zastrzał dzioba montażowego szt. 6
19. Płyta chodnikowa szt. 78

W § 2 ust. 3 ogólnych warunków umowy zapisano:
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zamawiającym terminu odbioru mostu do konserwacji, co najmniej z 2-dniowym (dwudniowym) wyprzedzeniem. W powiadomieniu (uzgodnieniu) o terminie przyjęcia elementów mostu DMS-65, wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które w jego imieniu dokonają przyjęcia elementu mostu, zgodnie
z Protokołem przyjęcia-przekazania oraz Protokołem Stanu Technicznego.

W § 2 ust. 4 ogólnych warunków umowy zapisano:
Przekazanie elementów mostu DMS – 65 do konserwacji nastąpi na podstawie „Protokołu przyjęcia – przekazania”, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ - Konstrukcją elementów stalowego mostu DMS – 65 przewidzianych do konserwacji”
oraz przedmiotem zamówienia § 1 pkt. 2 ogólnych warunków umowy.

6. Rozwiązania równoważne.
6.1. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia, Przedmiarze Robót (Załącznik nr 8 do siwz), Opisie technicznym wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konserwacji mostu DMS-65 polegającego na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami (Załącznik nr 9 do siwz: Część I opisowa); Załączniku nr 10 - Konstrukcji elementów stalowego mostu DMS-65 przewidzianych do konserwacji (Część II), Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami (Załącznik nr 11 do siwz), ogólnych warunkach umowy (Załącznik nr 7 do siwz): nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń - należy przyjąć takie wskazania jako przykładowe, które zostały przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń
o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.

6.2.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego (podstawa art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie wraz z ofertą zestawienia wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazanie ich równoważności w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

6.3. Przedłożony opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych załącza wraz z ofertą tylko ten wykonawca, który oferuje produkty równoważne.

6.4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w dokumentacji;
- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

6.5.W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały i inne elementy rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej.

7. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:

7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę
w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

7.2. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację usług.

7.3.W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
7.4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.5.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

7.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

7.7.Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.8. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).

7.9.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone
w ogólnych warunkach umowy (załącznik Nr 7 SIWZ).

W § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku zamiaru powierzenia przez wykonawcę, podwykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym powyżej, strony postanawiają, że wykonawca, każdorazowo przedłoży do akceptacji zamawiającemu:
1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa,
a także projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tej usługi – na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy
z podwykonawcą lub jej zmiany;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej zawarcia lub jej zmiany.

W § 7 ust. 6 ogólnych warunków umowy zapisano:
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
W § 7 ust. 7 ogólnych warunków umowy zapisano:
Wykonawca, podwykonawca zamówienia na usługę konserwacji mostu DMS-65 przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
W § 7 ust. 8 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 ogólnych warunków umowy.
W § 7 ust. 9 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa i do projektu jej zmiany:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ;
2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi;
3) gdy kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu ofertowego, dostarczanego zamawiającemu po podpisaniu umowy.
4) jeżeli treść projektu umowy lub treść projektu jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą;
5) jeżeli treść umowy lub treść jej zmiany jest niezgodna z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem tej umowy lub jej zmiany.

W § 7 ust. 10 ogólnych warunków umowy zapisano:
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany w przewidzianym powyżej terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.
W § 7 ust. 11 ogólnych warunków umowy zapisano:
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
W § 7 ust. 27 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa konserwacji mostu i do jej zmiany:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ;
2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi;
3) gdy kwota wynagrodzenia podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu usługi, wynikająca z kosztorysu ofertowego, dostarczanego zamawiającemu po podpisaniu umowy;
4) jeżeli treść umowy lub treść jej zmiany jest niezgodna z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem tej umowy lub jej zmiany;
5) jeżeli treść tej umowy lub jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą.
W § 7 ust. 28 ogólnych warunków umowy zapisano:
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w przewidzianym powyżej terminie, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
Postanowienia dotyczące wymagań zamawiającego co do umów o podwykonawstwo oraz zasad zawierania takich umów zawarte zostały we wzorze umowy.

W § 7 ust. 29 ogólnych warunków umowy zapisano:
Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

8. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę konserwacji polegającą na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie
oraz użyte materiały na okres minimum 5 lat (pięciu lat). Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego wystawionego przez właściwe RPW na usługę konserwacji elementów mostu zgodnie z § 1 ust. 1, 2 bez zastrzeżeń.

9. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej usługi będzie miało formę ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

10. W terminie 2 dni od podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca zobowiązuje się do:

1) dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego obejmującego usługę będącą przedmiotem umowy i opiewającego na wartość zgodną z ceną ryczałtową zadeklarowaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym;
2) dostarczenia Zamawiającemu świadectwa bądź certyfikatu potwierdzającego uprawnienia osoby do nadzoru pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 3 ogólnych warunków umowy

11. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z Przedmiarem Robót (załącznik Nr 8 do SIWZ), Opisem technicznym wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konserwacji mostu DMS-65 polegającego na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami (załącznik nr 9 do SIWZ), Konstrukcją elementów stalowego mostu DMS-65 przewidzianych do konserwacji (Załącznik Nr 10 do SIWZ), Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami (załącznik nr 11 do SIWZ) polegającej na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami, zwanych dalej „konserwacją mostu”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się