WYNAJEM CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA SPADOCHRONOWO-DESANTOWEGO

» Opis zapytania

Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykorzystaniu cywilnego statku powietrznego do szkolenia spadochronowego żołnierzy i instruktorów spadochronowych wykonujących skoki na wolne otwarcie z zasobnikiem do 30 kg z wysokości 4000 metrów oraz bez zasobnika. Szkolenie ma na celu nauczanie i doskonalenie techniki skoku żołnierzy objętych przedmiotowym szkoleniem.

L.p. ILOŚĆ TYP
1. 110* wylotów
(minimum 16 skoczków z zasobnikiem) skoki na wolne otwarcie
z wysokości 4000 metrów
(z zasobnikiem)

UWAGA*: Zamawiający podaje szacunkową ilość wylotów, ich ilość może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, lecz wartość realizacji umowy nie przekroczy wartości określonej w umowie. Dopuszcza się zwiększenie ilości wylotów o 30%

1. Wykonawca musi zapewnić lotnisko spełniające wymagania zrzutowiska dla spadochronów szybujących w odległości od Tomaszowa Mazowieckiego do 200 km. (odległość mierzona będzie w linii prostej)
2. Statek powietrzny musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie.
3. Możliwości załadowcze statku powietrznego minimum 16 skoczków z zasobnikiem.
4. Czas wylotu od momentu załadowania do momentu zrzutu nie dłuższy niż 25 minut.
5. Samolot jednosilnikowy lub dwusilnikowy z szerokim wyjściem bocznym lub tylnym
6. Teren zrzutowiska do skoków zapewnia i zabezpiecza Wykonawca.
7. Zrzutowisko znajduje się w rejonie startu spadochronowego.
8. Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska oraz zabezpieczyć kierowanie lotami na czas desantowania (kierownik lotów znajduje się przy kierowniku desantowania od momentu rozpoczęcia skoków do zakończenia). Na wykorzystywanym do skoków lotnisku w godzinach szkolenia nie mogą występować żadne ograniczenia związane z korzystaniem strefy zrzutu do wysokości 4000 m.
9. Desantowanie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w kilku terminach wskazanych przez Zamawiającego.
10. Zabezpieczenie desantowania realizuje Zamawiający.
Terminy realizacji desantowania podane zostaną przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni. W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych ustalony termin desantowania zostanie przesunięty na inny. W przypadku wykonywania w danym terminie zadań z innym podmiotem, wykonawca zobowiązany jest skoordynować zadania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zobowiązania zamawiający może odstąpić od umowy.
11. Wykonawca zapewni miejsce przykryte dachem przy zrzutowisku do układania spadochronów (jednoczesne układanie min. 35 spadochronów).
12. Wykonawca zapewni bezpieczne i chronione miejsce na terenie lotniska do przechowywania 100 kompletów spadochronów oraz sprzętu podczas szkolenia.
13. Wykonawca zapewnia do wykorzystania Zamawiającemu w czasie szkolenia stały dostęp do Internetu dla min. 10 komputerów oraz zestaw komputerowy z pakietem min. Microsoft Office ze stałym łączem do Internetu wraz z drukarką z możliwością wydruku w kolorze.
14. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wskaże miejsca noclegowe lub wydzieli miejsce na terenie lotniska do rozbicia namiotów polowych dla uczestników szkolenia oraz zapewni w ramach umowy dostęp do sanitariatów (WC, prysznice, umywalnia).
15. Planowany termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 30.11.2018r.
16. Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i zrzucania skoczków.
17. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed planowanym wykorzystaniem statku powietrznego do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych zezwoleń, dokumentów, sił i środków do wykonywania lotów i dokonywania zrzutu skoczków w wyznaczonym miejscu i czasie szkolenia.
18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bez opłat wjazdu i parkowania pojazdów przyjeżdżających na zabezpieczenie szkolenia.
19. Samolot musi być dopuszczony, w świetle polskiego prawa lotniczego, do wykonywania lotów i wykonywania skoków spadochronowych z jego pokładu (posiadać w całym okresie obowiązywania umowy certyfikaty wystawione przez ULC).

PRAWO OPCJI:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5
ustawy PZP), polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu usług maksymalnie o 30%.
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie nie później niż 30 dni przed zakończeniem umowy. Realizacja prawa opcji nastąpi w trakcie trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się