ZAKUP I DOSTAWA PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP. Z O.O.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: papieru toaletowego i ręczników papierowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Dotyczy poz. 4: ,,Ręcznik papierowy w rolce”:
a) Wykonawca bezpłatnie użyczy Zamawiającemu, na okres realizacji umowy 10 szt. dozowników na ręczniki papierowe, wykonane z materiału ABS, ucinające odcinki o długości nie większej niż 25 cm, zamykane na kluczyk lub inny mechanizm;
b) W razie wystąpienia usterek dozowników, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne.
5) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
6) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się