Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi serwisowej – tj. dezynfekcji, konserwacji, przeglądów i kontroli bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, szczegółowo określone w załączniku nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia -„Formularz cenowy”. Wymienione w ww. załączniku czynności będą wykonywane w oparciu o wcześniej ustalony harmonogram realizacji, zawarty w tym samym załączniku. Terminy określone w załączniku nr 1.1 wskazują planowany harmonogram wykonania usług, przy czym do realizacji poszczególnych czynności zamawiający będzie wzywał wykonawcę - zgodnie z zapisami umowy.
Uwaga: Ze względu na specyfikę pracy Stacji Dializ oraz Centralnej Sterylizatorni przedmiotowe usługi dotyczące stacji uzdatniania wody Stacji Dializ i Centralnej Sterylizatorni muszą być wykonywane tylko w niedziele.
Wszelkie szczegółowe informacje określające przedmiot zamówienia zawarte są w ww. formularzu cenowym w załączniku nr 1.2 „Zakres usług serwisowych”, oraz w załączniku nr 3 „Istotne postanowienia umowy”.

Umowa obejmuje także wszelkie dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia obsługi serwisowej. Wykonawca powinien dostarczyć również każdorazowo środki dezynfekcyjne i czyszczące na swój koszt. W cenie oferty powinny być zawarte ponadto wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usług serwisowych, łącznie z kosztami dojazdu i kosztami pracy wykonawcy. Po każdej wizycie serwisowej wykonawca przedstawi kartę pracy z przeprowadzonych czynności. Szczegółowy wzór „Karty pracy” stanowi załącznik nr 1.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania poszczególnych pozycji formularza cenowego - oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.
Terminy obsługi serwisowej określa załącznik nr 1.1 „Formularz cenowy” do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznik nr 1.2 „Zakres usług serwisowych”. Mogą one ulec nieznacznym korektom w zależności od czasu trwania niniejszej procedury.
2. Termin realizacji usługi do 24 miesiące od daty zawarcia umowy (na taki okres zostanie zawarta umowa). Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania w terminie zgodnym z ustawą.
3. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Istotne postanowienia umowy”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się