Dostawa chemicznych środków czystości oraz materiałów gospodarczych na potrzeby utrzymywania obiektów i pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemicznych środków czystości do utrzymywania obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz materiałów gospodarczych.
2. Rodzaj zamawianego towaru, przewidywana ilość szacunkowa oraz ceny jednostkowe zostały określone w Arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.
3. W kol. 3 Arkuszu kalkulacyjnego należy wpisać wszystkie wymagane dane, które określił Zamawiający.
4. W niektórych pozycjach Arkusza kalkulacyjnego (poz. 1-6, 8-18, 22- 24, 27-29, 37-44, 53, 55, 58, 62, 70, 74, 81-83) Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe lub pochodzenie, gdyż jest to uzasadnione specyfiką tych pozycji przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł dokonać opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Z uwagi na powyższe:
a) Zamawiający wyszczególnił główne parametry techniczne – wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy tych produktów i jednocześnie dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne, tzn. spełniające minimalne wymagania, zgodnie z opisem
w załączniku;
b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, przy czym ten produkt równoważny nie może być gorszej jakości niż produkty wskazane w tych pozycjach;
5. Zamawiający – w celu oceny czy oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do produktów równoważnych – zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy karty charakterystyki produktu, o której mowa w Rozporządzeniu nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.06.396.1) albo informacji, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015 r. poz. 450).
6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były fabrycznie nowe, I gatunku, pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały minimum 12 miesięczny okres przydatności licząc od dnia dostawy, a ponadto by były dostarczane w oryginalnych opakowaniach, posiadających etykietę informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, ilość sztuk, termin przydatności do użycia, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12-miesięcznej gwarancji jakości na wchodzące
w skład zamówienia urządzenia. Szczegółowe zasady gwarancji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar nie później niż do 5 dni roboczych
od otrzymania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się