Dostawa pieluch jednorazowych oraz podkładów dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Działu Farmacji w siedzibie Zamawiającego (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Brzegu Dolnym, al. Jerozolimskie 28, 56-120 Brzeg Dolny) wraz z rozładunkiem i dostarczeniem towaru we wskazane miejsce.
3.2 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.3 Przedmiot zamówienia podzielono na 3 pakiety. Szczegółowy wykaz produktów leczniczych (opis wraz z zamawianymi ilościami) stanowi załącznik nr 1 do Formularza cenowego.
1 Pakiet 1
2 Pakiet 2
3 Pakiet 3

3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SIWZ.
3.7 Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać poniższe wymagania, w szczególności:
a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).
b) Oferowany towar, będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać Polskim Normom jakościowym oraz posiadać ważne zezwolenie dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz spełniać wymogi określone przez Ministerstwo Zdrowia.
3.7 Dostawy asortymentu określonego w pakietach 1-3 będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie do trzech dni roboczych (72 godziny) od chwili złożenia zamówienia (kryterium oceny ofert).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się