Zakup i dostawę sprzętu ratowniczo – gaśniczego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia”

» Opis zapytania

1. Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ratowniczo – gaśniczego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP
w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości wg warunków technicznych
i ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Z zastrzeżeniem II części – sprzętu technicznego od pkt. 8 do pkt. 11 co, do którego
Zamawiający dopuszcza jedynie sprzęt kompatybilny, współpracujący i zapewniający prawidłowe działanie z posiadanym przez jednostkę OSP sprzętem firmy „HOLMATRO”.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. Sprzęt medyczny powinien być zgodny z Krajowym Systemem Ratownictwa Gaśniczego i zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w sposób trwały na każdym sprzęcie logotypu Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości i herbu Miasta i Gminy Połaniec oraz sformułowania: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

6. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz
z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z załączonym zakresem rzeczowym zamówienia.

7. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Ruszczańskiej 27
w Połańcu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się