ESP Porąbka-Żar - Przygotowanie Planu Bezpieczeństwa BHP na potrzeby modernizacji

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Opis przedmiotu Zakupu stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ. Szczegółowy opis warunków udziału w Postępowaniu znajduje się w SIWZ.
Informacje o wadium: Nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: ESP Porąbka-Żar - Przygotowanie Planu Bezpieczeństwa BHP na potrzeby modernizacji:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Energia Odnawialna S.A., Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zapisami w SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Maria Jędrzejewska
Telefon kontaktowy: 224331167

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się