Przebudowa drogi gminnej Nr 107363L w miejscowości Tarnawka Pierwsza od km 0+000 do km 0+805.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Nr 107363L w miejscowości Tarnawka Pierwsza od km 0+000 do km 0+805.
Zakres niniejszego zadania obejmuje: - roboty przygotowawcze 805 mb, - konstrukcja drogi 3390m2, - roboty nawierzchniowe 3082m2, - pobocza 1207m2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja do zgłoszenia robót, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
1. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją do zgłoszenia robót. Z uwagi na to, iż umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robot większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania z dokumentacją zgłoszeniową nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
2. Wymagania jakościowe i materiałowe.
Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno–użytkowym tych materiałów i urządzeń określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
W odniesieniu do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest wskazać rozwiązania równoważne podając ich nazwę znak lub pochodzenie oraz charakterystyczne parametry. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się