DOSTAWA ODZIEŻY ORAZ OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO - sprawa 31/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży oraz obuwia ochronnego i roboczego, zgodnie
z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale III SIWZ oraz na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w ilościach i asortymencie określonym w Rozdziale III ust. 2 SIWZ oraz w Załączniku nr 1 i nr 1a do SIWZ.
Zadanie nr 1: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej
Lp. Przedmiot zamówienia Jm. Ilość
1 2 3 4
1 BLUZA PERSONELU KUCHENNEGO Z KR. RĘK.DAMSKA szt. 120
2 BLUZA PERSONELU KUCHENNEGO Z KR. RĘK.MĘSKA szt. 120
3 BLUZA SANITARIUSZA szt. 50
4 SPODNIE SANITARIUSZA szt. 50
5 CZEPEK DLA PERSONELU KUCHENNEGO DAMSKI szt. 200
6 FARTUCH FRONTOWY BIAŁY /ZAPASKA/ szt. 250
7 UBRANIE KUCHARSKIE DAMSKIE ZE SPODNIAMI KOLORU BIAŁEGO - SZYTE NA MIARĘ kpl. 40
8 UBRANIE KUCHARSKIE MĘSKIE ZE SPODNIAMI KOLORU BIAŁEGO - SZYTE NA MIARĘ kpl. 10
9 ZAPASKA KOLORU BORDOWEGO szt. 39
10 UBRANIE PERSONELU KUCHNI - MĘSKIE kpl. 239
11 UBRANIE PERSONELU KUCHNI - DAMSKIE kpl. 106
Przedmioty określone w pozycji 7, 8, 9 Wykonawca zobowiązany jest uszyć na miarę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary antropometryczne pracowników 13 WOG, dla których przedmiotowa odzież będzie wykonywana w miejscu ich pracy tj. w Grudziądzu oraz w m. Grupa koło Grudziądza. Szczegółowe ustalenia, co do daty, miejsca oraz, godziny ww. przedsięwzięcia, Wykonawca uzgodni w trybie roboczym z Szefem Służby Mundurowej 13 WOG na minimum 3-dni robocze przed planowanym terminem pomiarów.

Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej oraz obuwia ochronnego
Lp. Przedmiot zamówienia Jm. Ilość
1 2 3 4
1 BOTKI OCIEPLANE MĘSKIE par. 60
2 BUTY ROBOCZE DLA SPAWACZA par. 25
3 BUTY RATOWNIKA MEDYCZNEGO par. 10
4 BUTY GUMOWE MĘSKIE par. 60
5 BUTY GUMOWE DAMSKIE par. 40
6 CZAPKA ZIMOWA OCIEPLANA szt. 266
7 CZAPKA ROBOCZA szt. 338
8 KALOSZE DIELEKTRYCZNE par. 10
9 KALESONY DŁUGIE szt. 140
10 KURTKA PRZECIWDESZCZOWA szt. 350
11 KOMINIARKA POD KASK OCHRONNY szt. 70
12 KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA szt. 450
13 KOSZULKA RATOWNIKA MEDYCZNEGO Z KR. REK. POLO szt. 20
14 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA /ODBLASKOWA/ szt. 120
15 JEDNORAZOWE ZATYCZKI DO USZU par. 1280
16 WIELORAZOWE WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE kpl. 1280
17 KOSZULKA Z DŁ.RĘKAWEM RATOWNIKA MEDYCZNEGO szt. 18
18 KOSZULKA Z DŁUGIMI RĘKAWAMI szt. 90
19 KURTKA ZIMOWA OCIEPLANA szt. 190
20 MOKASYNY DAMSKIE par. 50
21 MOKASYNY MĘSKIE par. 20
22 NAKOLANNIKI SPAWACZA par. 10
23 PŁASZCZ DAMSKI szt. 200
24 PŁASZCZ DRELICHOWY DLA PRAC. WOJSKA szt. 320
25 OBUWIE PERSONELU MEDYCZNEGO par. 10
26 RĘCZNIK FROTTE DLA PRACOWNIKA WOJSKA szt 1000
27 RĘKAWICE DO SPIRALI MECH. (WYBITE CEKINAMI) szt. 20
28 RĘKAWICE ROBOCZE par. 3400
29 SKARPETY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO par. 150
30 TRZEWIKI ROBOCZE DLA PR. WOJ. par. 300
31 UBRANIE CAŁOROCZNE DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO kpl. 10
32 UBRANIE ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA kpl. 700
33 UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA kpl. 40
34 UBRANIE ZIMOWE ROBOCZE DLA SPAWACZA kpl. 40
35 BUTY MOTOCYKLISTY par. 1
36 UBRANIE MOTOCYKLISTY kpl. 1
37 RĘKAWICE MOTOCYKLISTY par. 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i nr 1a do SIWZ.
3. Produkty w danej pozycji asortymentowej winny być jednorodne, takie same co do rodzaju, wielkości, marki, uwarunkowań estetycznych i właściwościach.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien być nowy, spełniający wysokiej klasy wymagania jakościowe określone przez producenta danego produktu oraz gwarantować niezawodność i skuteczność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
5. Każdy przedmiot zamówienia powinien posiadać wszytą tzw. metkę z oznaczeniami rozmiarów oraz zawierającą inne podstawowe informacje dotyczące sposobu i parametrów prania, prasowania, suszenia, sposobu konserwacji, składu procentowego użytych materiałów, itp.
Dopuszcza się umieszczenie ww. danych w sposób trwały bezpośrednio na przedmiocie (np. na rękawicach gumowych cienkich, itp.).
6. Na przedmiotach powinna być wszywka lub przywieszka z informacją:
 nazwa i adres producenta,
 data produkcji danego produktu.
7. Każdy przedmiot powinien posiadać opakowanie jednostkowe.
Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
8. Poszczególne asortymenty przedmiotów powinny być oprócz opakowań jednostkowych zapakowane
w opakowania zbiorcze.
9. Przedmioty powinny posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Wyroby powinny posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru.
10. Wyroby będące przedmiotem zamówienia winny być pierwszej jakości gatunku, wyprodukowane nie wcześniej niż w IV kwartale 2017 r., posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami, w pełnej gamie rozmiarowej (określonej przez Zamawiającego) umożliwiającej realizację zamówienia zgodnie
z potrzebami Zamawiającego.
11. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli min. 18-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru dostawy.
12. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. Istotą jest aby w danej pozycji asortymentowej przedmiot zamówienia był jednakowy co do producenta, marki, rodzaju, koloru i parametrów.
13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wyrobów, określonych za pomocą norm lub w sposób wskazujący na markę producenta, o właściwościach spełniających wymagania określone przez Zamawiającego – nie gorszych niż określone w SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust 4 ustawy).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) przedkładając wraz z ofertą:
a) Oświadczenie Producenta lub Wykonawcy składającego ofertę, iż zaoferowane produkty równoważne spełniają wymagania Zamawiającego, wraz z wykazem produktów których równoważność dotyczy;
b) Opis każdego produktu równoważnego stanowiący potwierdzenie, że dostawy te spełniają minimalne wymagania Zamawiającego (np. folder, katalog, opis, oświadczenie Wykonawcy w sposób szczegółowy przedstawiające dane produktu).
Powyższe dokumenty wymagane są na potwierdzenie że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ (Podstawa: § 13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126).
W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje wyroby wskazane w dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ bez jakichkolwiek ostępstw.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt, dokonać rozładunku oraz wniesienia dostarczonych przedmiotów zamówienia do magazynu 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu znajdującego się przy ul. Legionów 54, budynek nr 26, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy własnym staraniem, własnymi zasobami ludzkimi i/lub sprzętowymi.
15. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dostawę, braki i wady powstałe w czasie przechowywania (magazynowania) produktu do czasu ich przekazania Zamawiającemu na podstawie protokolarnego odbioru dostawy.
16. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się