usługi przygotowania, gotowania i rozwożenia posiłków oraz prowadzenia bufetu

» Opis zapytania

2.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
• przygotowywanie i gotowanie posiłków w kuchni Z. O. Z. i dystrybucja całodziennych posiłków dla pacjentów wraz z prowadzeniem bufetu.
• dzierżawa pomieszczeń i sprzętu od Zamawiającego
W szpitalu znajduje się 508 łóżek, 12 łóżeczek noworodkowych oraz 13 stanowisk dializacyjnych. W zależności od zleceń lekarzy posiłki przygotowuje się wg diet całodziennych, których wykaz wraz z kalorycznością i gramaturą zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający wymaga aby przy przygotowywaniu potraw bezwzględnie wykorzystywano świeże dostępne na rynku owoce i warzywa. Przygotowywanie i dystrybucja posiłków obejmuje śniadania, obiady, kolacje, dodatkowo dla diet cukrzycowych pięcioposiłkowych drugie śniadania i kolacje nocne, dla diet dziecięcych drugie śniadania i podwieczorki, kolacje nocne dla położnic, herbatę (słodką lub gorzką w zależności od zamówienia) w termosach do oddziałów w ilości około 100 l na dobę. W opracowaniu diet Wykonawca będzie przestrzegał zasad przygotowywania posiłków ściśle wg norm oraz wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie jak również innych aktów prawnych w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Zamawiający na bieżąco będzie kontrolował jakość posiłków przygotowywanych i dostarczanych do oddziałów szpitalnych.
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowywanie i wydawanie odpłatnych obiadów śniadań w bufecie osobom zainteresowanym, np. personelowi szpitala, opiekunom dzieci przebywających wraz z nimi w oddziałach szpitala, po cenach ustalonych przez Wykonawcę i przez niego pobieranych opłatach.
Wydawanie posiłków w Szpitalu w godzinach: śniadanie 7.40 – 9.30; drugie śniadanie 10.30; obiad 12.20 - 14.00; podwieczorek 15.00; kolacja 17.00 - 18.40; kolacja nocna 19.00 zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Wykonawcą przy podpisywaniu umowy.
Odbiór brudnych naczyń w godzinach:
- śniadanie – 8.30 – 10.00
- obiad – 13.45 – 14.30
- kolacja – 18.40 – 19.15
Do wykonawcy należeć będzie opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej oraz opracowanie i wdrożenie systemu HACCP w okresie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy i utrzymanie przez cały okres realizacji zamówienia w obiekcie ZOZ Końskie,

W roku 2017 w ciągu 1 dnia przygotowywano średnio: 315 śniadań, 53 drugich śniadań, 311 obiadów dla chorych, 16 zup dla osób którym nie przysługuje posiłek całodobowy i 45 obiadów płatnych, 8 podwieczorków (dla dzieci), 319 kolacji, 27 drugich śniadań płatnych, 45 kolacji nocnych, 15 kolacji nocnych dla położnic oraz 3 zupki jarzynowe dla dzieci do 1 roku życia.

Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał jadłospis dzienny na oddziały szpitalne oraz harmonogram wydawania posiłków i odbioru brudnych naczyń uwzględniającego specyfikę poszczególnych oddziałów.

Ponadto od Wykonawcy wymaga się sporządzania cyklicznie dziesięciodniowych jadłospisów i udostępniania ich Zamawiającemu do wiadomości w zależności od potrzeby. Jadłospisy dekadowe muszą być urozmaicone i zawierać co najmniej 5 dodatków w postaci sezonowych owoców, warzyw, jogurtów, serków, ciastek itp. wydawanych co 2 dzień. Zamawiający wymaga od wykonawcy by uwzględniał w menu surówki do drugich dań.

W 2017 roku udział procentowy poszczególnych diet przedstawiał się średnio: dieta podstawowa - 31%, dieta łatwostrawna - 23%, dieta specjalistyczna - 46%.
Wymienione wyżej ilości posiłków są szacunkowe i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy przygotowywania w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla pacjentów pozostających w szpitalu posiłków o charakterze świątecznym, uwzględniających tradycyjne potrawy.
Przez dystrybucję posiłków rozumie się dostarczenie ich z kuchni do oddziałów, podanie na salę każdemu pacjentowi indywidualnie wg zaleceń lekarza i dietetyków oraz zebranie brudnych naczyń. Rozwożenie posiłków odbywa się w termosach na wózkach dystrybucyjnych.
Zamawiający wymaga dostarczania posiłków w oddział o odpowiedniej temperaturze tj.:
Zupy - co najmniej + 75º C
Drugie dania – co najmniej + 63º C
Napoje gorące – co najmniej + 80º C
Sałatki, surówki, sosy i inne potrawy serwowane na zimno + 4º C
Zupy miksowane i płynne do 50º C
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć termometr zanurzeniowy do pomiaru temperatury dostarczanych posiłków na własny koszt na każde wezwanie Zamawiającego do dyspozycji osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
Zamawiający przedstawiając powyższe oczekuje, aby oferent wpisał w formularzu ofertowym średnie ceny śniadania, obiadu z rozbiciem na zupę oraz drugie danie, kolacji, zupki jarzynowej dla dzieci do 1 roku życia. Do ceny tej nie należy wliczać cen posiłków, które Wykonawca będzie przygotowywał odpłatnie dla lekarzy dyżurnych, opiekunów dzieci i innych osób wyrażających wolę korzystania z bufetu.
Wykonawca zapewnia niezbędną ilość sztućców i zastawy stołowej wielokrotnego użytku jak również niezbędną do realizacji usługi ilość jednorazowych kubków, talerzy, sztućców, pojników, słomek. Zastawa wielokrotnego użytku musi być na bieżąco w miarę potrzeb wymieniana, uzupełniania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się