„Usługi w zakresie bieżącego rozruchu i utrzymania, a także konserwacji fontann na terenie miasta”

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zleci Wykonawcy do realizacji świadczenie usług związanych z utrzymaniem fontann zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, tj.:
a) przy ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu,
b) na Placu Pokoju,
c) na Rynku Głównym w Oświęcimiu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług w następującym zakresie:
a) Rozruch fontanny – przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie (fontanna na Placu Pokoju)
b) Rozruch fontanny – przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie (fontanna na Rynku Głównym)
c) Rozruch fontanny – przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie (fontanna przy ul. Więźniów Oświęcimia)
d) Przygotowanie fontann do eksploatacji:
Wykonawca w obecności Zamawiającego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Oświęcim dokona uruchomienia fontann w sezonie eksploatacyjnym od dnia 20 kwietnia 2018r. lub w innym terminie podanym Wykonawcy (w zależności od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego). Uruchomienie fontann w roku 2019 także odbędzie się w sezonie eksploatacyjnym od dnia 10 kwietnia 2019r. lub w innym terminie podanym Wykonawcy przez Zamawiającego.
Przed uruchomieniu układu pompowego, Wykonawca sprawdzi system uzdatniania wody, na który wykorzystuje filtr ciśnieniowy oraz stację dozowania środków chemicznych.
Uzupełnianie oraz zakup środków chemicznych, zgodnie z dokumentacją powykonawczą, np.: chloru, substancji ograniczających powstawanie piany i rozrostu glonów, zmiękczacz wody, leży po stronie Wykonawcy.
e) Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontann w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu),
f) Zamknięcie fontann,
g) Wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy w zakresie utrzymania fontann.
Szczegółowy zakres prac dla każdej z fontann zawiera załącznik nr 7 do siwz.
3. Wykonawca winien zagospodarować odpady pochodzące z realizacji usług świadczonych w zakresie oczyszczania miasta zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 21 ze zm.) Zagospodarowanie odpadów ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2017r. poz. 1289 z późn. zmianami) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.