,,Doręczanie komputerowych wydruków rozkazów pisemnych (SERWO)”

» Opis zapytania

1. Doręczanie komputerowych wydruków rozkazów pisemnych (SERWO).
2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) na zasadach określonych w § 2 Umowy.
4.Prawo opcji może być wykonane przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust.1 Umowy.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 7 Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
6.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia.
7.Termin wykonania zamówienia: Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Termin wykonania Umowy od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej z zastrzeżeniem wielkości realizacji ,,Prawa Opcji”.
8.Postanowienia i zasady w niniejszym postępowaniu zakupowym określa SIWZ.
9.Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy stanowi SIWZ.
10. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. III. ust.4 i ust.5 SIWZ w formie skanu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11.Warunki realizacji Umowy określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
12.Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację zamówienia wymieniona w elektronicznym Formularzu oferty wyliczona na podstawie Załącznika nr 4 do SIWZ, który Wykonawca załączy do oferty w formie skanu potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Wykonawca w Zał. nr 4 do SIWZ ( o którym mowa powyżej) przedstawi także cenę jednostkową Usługi za 1 miesiąc - oraz całkowitą cenę za realizację zamówienia.
14. Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium.
15.Zamawijący wymaga zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w rozdz. XVII SIWZ i w Zał. nr 5 do SIWZ Wzór Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się