„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego: aprat Integris Allura, aparat BV Libra, aparat Allura Xper FD10, znajdującego się w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego: aprat Integris Allura, aparat BV Libra, aparat Allura Xper FD10, znajdującego się w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/06PN/2018
Do zadań Wykonawcy będą należały takie zagadnienia jak:
• Sprawdzanie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów
• Zaplanowane konserwacje i przeglądy techniczne w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta
• Modyfikacje oprogramowania i konstrukcji poprawiające wydajność pracy i bezpieczeństwo zalecana przez producenta
• Diagnostyka urządzenia z określeniem i opisaniem części podlegających naprawie
(z podaniem numerów katalogowych producenta) w przypadku gdy zachodzi taka konieczność w trakcie przeglądu,
Nazwa aparatu - Ilość przeglądów
Aparat Integris Allura - 4 / rok
Aparat Allura Xper FD10 - 2 / rok
BV Libra - 1/ rok
Po każdorazowym przeglądzie technicznym sprzętu medycznego Wykonawca:
- przekaże świadectwo sprawności sprzętu podpisane przez serwisanta Wykonawcy
- dokona potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do udostępnionego serwisantowi Wykonawcy przez Zamawiającego paszportu technicznego sprzętu medycznego
- przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące koniecznych napraw wraz z wyszczególnieniem części podlegających naprawie w przypadku gdy zachodzi taka konieczność
Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:
1) zaoferują usługę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym SIWZ rozdz. III pkt 1
2) posiadanie autoryzacji wytwórcy do czynności stanowiących przedmiot zamówienia - wartość punktowana zgodnie z zapisami SIWZ cz. XXIV.
3) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
4) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy pzp osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: świadczenie usługi przeglądów i konserwacji, oraz gdy zachodzi taka konieczność diagnostyki oraz modyfikacji oprogramowania urządzeń stanowiącej przedmiot zamówienia - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
6) Zamawiający wymaga określonych uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z zapisów art. 90 ust 4-5 Ustawy z dnia z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: DZ.U.2017.211 z późn. zm.):
a) Wykonawca będący autoryzowanym serwisem wytwórcy sprzętu przedstawi aktualną autoryzację wytwórcy (producenta) sprzętu na wykonywanie usług serwisowych obejmujących swoim zakresem przedmiot zamówienia
b) Wykonawca nie będący autoryzowanym serwisem wytwórcy przedstawi następujące dokumenty:
• Aktualne instrukcje serwisowe wytwórcy ,
• Zestawienie procedur przeglądowych określonych przez wytwórcę ,
• Umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia,
• Umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy w zakresie przedmiotu zamówienia
7) W przypadku wykonawcy nieautoryzowanego serwisu wytwórcy Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia wykonanych czynności przez serwis autoryzowany wytwórcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.