Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według pszczególnych pakietów

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, Pakiet nr 1 - gazy medyczne i techniczne, Pakiet nr 2 - gotowa mieszanina gazów.
Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe gazów medycznych dla poszczególnych pakietów objętych przedmiotem zamówienia zawarte zostały w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym zaąłcznik do SIWZ.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wyprodukowanie lub zakup gazów medycznych i technicznych, dzierżawę butli, transport i rozładunek oraz legalizację i konserwację butli.
Przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dokumenty obowiązujące w RP dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.Wykonawca zapewni dostawę gazów medycznych w butlach, które spełniają określone normy i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Butle muszą posiadać widoczne oznaczenia dot. nazwy produktu (etykiety) oraz opakowanie przeznaczone do tego celu.Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być w zależności od rodzaju gazów zgodne z: ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawnymi, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczonego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy sposób wykonania zamówienia publicznego opisany został w druku - projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się