Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych do uzdatniania wody basenowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych do uzdatniania wody basenowej do obiektów zarządzanych przez MZUK Gliwice, wraz z odbiorem opakowań kaucjonowanych i niekucjonowanych.
2. Odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po zużytych odczynnikach odbywać się będzie w trakcie obowiązywania umowy przy każdej dostawie, a po okresie obowiązywania umowy ( po zużyciu wszystkich pojemników) w terminie 2 miesięcy po zakończeniu umowy – 1 odbiór. O terminie odbioru opakowań Zamawiający powiadomi wykonawcę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Parametry minimalne każdego z odczynników chemicznych oraz ich szacunkową ilość zawiera ZAŁĄCZNIK nr 4 do mniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności nie większej niż 30 litrów.
5. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Dostawy następować będą sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień szczegółowych (częściowych), z podanym sortymentem, ilością i miejscem dostawy i rozładunku.
7. Zamawiający każdorazowo zamówienie złoży w formie e-mailowej lub fax’owej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.
8. Termin ważności dostarczonych odczynników nie może być krótszy niż ¾ terminu ważności producenta.
9. Dostawy będą realizowane specjalistycznymi pojazdami posiadającymi odpowiednie oznaczenia, dopuszczenia i inne wymagane przepisami prawa. Pojazdy muszą posiadać hydraulicznie opuszczaną rampę przeładunkową.
10. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego wg zapotrzebowania jednostek.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.
12. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy Świadectwo Jakości dla danej partii towarowej.
13. Odbiór dostawy może mieć miejsce w jednej z poniższych lokalizacji:
a. Kryta Pływalnia Olimpijczyk, Gliwice ul. Oriona 120,
b. Kryta Pływalnia Mewa, Gliwice ul. Mewy 36,
c. Kryta Pływalnia Delfin, Gliwice ul. Warszawska 35,
d. Palmiarnia Miejska, Gliwice ul. Fredry 6.
14. Dostawy będą realizowane całorocznie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia.
16. Wykonawca będzie wystawiał faktury za każdą dostawę pod wskazany adres osobno, i przekazywał ją osobie upoważnionej do odbioru dostawy.


Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem ZSZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się