Świadczenie usług cateringowych, prowadzenie bufetu dla pracowników oraz najem pomieszczeń gastronomicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku

» Opis zapytania

Świadczenie usług cateringowych, prowadzenie bufetu dla pracowników oraz najem pomieszczeń gastronomicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku.

Informacje na temat wadium:
1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu
gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kwota wadium wynosi 1 000,00 zł.
W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja ta powinna zostać udzielona na okres nie krótszy niż termin związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w następujący sposób:
a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym
nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 z adnotacją Wadium: CRZ: NL/PGNG/18/0495/OS/OS: ?Świadczenie usług cateringowych
prowadzenie bufetu dla pracowników oraz najem pomieszczeń gastronomicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku?.
b) w gwarancjach oryginał powinien być dostarczony do Działu Finansowego Oddziału w Sanoku pokój nr 201 A
ul. Sienkiewicza 12. Brak oryginału gwarancji skutkuje wykluczeniem Wykonawcya w konsekwencji odrzuceniem oferty. Dokument ten nie jest uzupełniany.
Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty.
3. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
a Wykonawca wyrazi na to zgodępowinien on jednocześnie przedłużyć termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
złożonej jako wadium.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
na którym było przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego
na który należy dokonać zwrotu wadium.
5. Na wniosek Wykonawcy którego oferta została wybrana
wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane.
6. Zwrot wadium dokonywany jest:
a) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ? niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy takie jest wymagane chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania,
d) na pisemny wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
e) na pisemny wniosek Wykonawcy który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona.
7. Zamawiający może zatrzymać wadium jeżeli Wykonawca:
a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert,
b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Kryteria oceny ofert:
1.zestawy kawowe max 95 pkt

a)zestaw kawowy nr 1 dla 1 osoby
(najniższa cena brutto zestawu kawowego nr 1/ cena brutto badanego zestawu kawowego nr 1) x 40 %
(max. 40 pkt)
b)zestaw kawowy nr 2 dla 1 osoby
(najniższa cena brutto zestawu kawowego nr 2/cena brutto badanego zestawu kawowego nr 2) x 35 %
(max. 35 pkt)
c)zestaw kawowy nr 3 dla 1 osoby
(najniższa cena brutto zestawu kawowego nr 3/cena brutto badanego zestawu kawowego nr 3)x 20 % (max. 20 pkt)

2.rabat na artykuły spożywcze max 5
0 - 4% rabatu - 0 pkt
5 - 7% rabatu - 2 pkt
8 - 12% rabatu - 3 pkt
powyżej 12% rabatu - 5 pkt

Warunki uczestnictwa:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału w postępowaniu,
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda ? przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10. Warunki szczegółowe udziału:
a) świadczenie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługi cateringowej obejmującej m.in. ciepłe posiłki odpowiadającej swoim rodzajem usłudze określonej w pkt 3 załącznika nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) wraz z załączeniem referencji potwierdzających, że usługa została wykonana należycie i terminowo,
b) posiadać będą w trakcie realizacji umowy, zgodnie z § 15 ust. 3 projektu umowy, polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.
11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.
XI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ)
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy
w postępowaniu
d) kopia dowodu wniesienia wadium,
e) potwierdzona odpowiednimi referencjami informacja w formie wykazu
na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. a) SIWZ
(wzór informacji dot. wykonanych prac stanowi zał. nr 7 do SIWZ);
f) oświadczenie na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. b) SIWZ
(wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SIWZ),
g) potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej zgodnie z rozdziałem II pkt 5 SIWZ ( wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SIWZ)
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument,
o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
1. Zamawiający ma prawo zmienić lub odwołać warunki zawarte w ogłoszeniu.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.3. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji, na zasadach określonych w SIWZ.

Inne uwagi:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego, prowadzenie bufetu dla pracowników Zamawiającego, a także najem pomieszczeń wraz ze sprzętem Zamawiającego zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia został objęty kodami CPV:07.009.0002 - usługi administracyjne- catering,55500000-5 - usługi bufetowe i dotyczące podawania posiłków,3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:a) świadczenie na rzecz Zamawiającego usług cateringowych (konferencje i spotkania),b) prowadzenie bufetu dla pracowników w budynku przy ul Sienkiewicza 12 w Sanoku w dniach roboczych w godzinach 7:00 - 15:00,b) najem pomieszczeń gastronomicznych wraz ze sprzętem w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.4. Miejsce przedmiotu zamówienia: budynek siedziby Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku.5. Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budynku w celu uwzględnienia istniejących warunków w miejscu wykonywania usługi po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Świadczeń Socjalnych lub Kierownikiem Działu Administracji:a) Pan Maciej Gałęza - tel. 693 732 807,b) Pan Bogusław Kopacz - tel. 695 890 260. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji należy dołączyć do oferty (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).Wykonawca w całości ponosi ryzyko braku przeprowadzenia przez niego wizji lokalnej, w tym w szczególności Wykonawcę w całości i wyłącznie obciążają wszelkie ryzyka, problemy, niejasności, błędy itd., które ujawnią się na późniejszym etapie, w tym w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, a które byłyby możliwe do stwierdzenia przez Wykonawcę, przy zachowaniu należytej staranności, w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej.Przed przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osób upoważnionych, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach PGNiG Oddziału w Sanoku.6. Wykonawca odpowiada za należytą wycenę przedmiotu zamówienia. Oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne prace i czynności konieczne do należytego, w tym terminowego wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego może zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi do załączonych materiałów przetargowych na zasadach określonych w rozdziale IV pkt 3 SIWZ.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku,
Dział Przetargów i Umów, pokój 230 A, tel.: (13) 46 52 636, fax: (13) 46 52 384,
e-mail: sanok.przetargi@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 230 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.

Miejsce wykonania:
budynek siedziby Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku.

Miejsce składania ofert:
Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, Dział Bezpieczeństwa Informacji pokój 212A, z opisem zgodnym z wymaganiami SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się