Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno – sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018.
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu, pod warunkiem nie przekroczenia kwot umowy. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach, zachowanym terminem przydatności do użycia wynoszącym co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostawy. Artykuły chemiczne dostarczone w oryginalnych opakowaniach, muszą mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów wytwarzanych zgodnie z Polskimi Normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu, świadectwami jakości zdrowotnej, orzeczeniami jakościowymi wydanymi przez PZH. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia co dwa miesiące, w ilościach zadeklarowanych przez Zamawiającego. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej, zatwierdzonej przez Zamawiającego jakości oraz wymogów oferowanych artykułów jak również stałość cen przez cały okres trwania umowy. Realizacja umowy następować będzie wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień Zamawiającego przesyłanych faksem, drogą elektroniczną lub zgłaszanych telefonicznie, stosownie do jego potrzeb. Każda dostawa stanowić będzie odrębny przedmiot odbioru i płatności. Terminy dostaw i ilość towarów określona zostanie każdorazowo w zamówieniu, składanym telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną w uzgodnionych z Wykonawcą przez daną jednostkę organizacyjną (Zamawiającego) w dniach i godzinach. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji Wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Miejscem dostawy będzie siedziba danej jednostki organizacyjnej. Potwierdzeniem dostarczenia i odbioru towaru będzie WZ podpisane przez obie strony. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później niż do godz. 15:00 następnego dnia, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów do danej jednostki organizacyjnej transportem własnym lub przez wynajętego do tego celu przewoźnika na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych artykułów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowanymi znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się, w trakcie obowiązywania umowy, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, dostarczyć aktualne karty charakterystyki produktów. W przypadku niedostarczenia lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem co do ilości lub rodzaju towaru lub w przypadku nieprawidłowej jakości towaru (wadliwy towar), Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru lub jego wymiany na towar właściwej jakości – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Na towary, dla których producent określa termin gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest udzielić takiego samego terminu gwarancji nie krótszego niż 12 miesięcy odrębnie dla każdej dostawy licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, Wykonawca udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy odrębnie dla każdej dostawy licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się