USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W PIONKACH

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 140 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w systemie termosowym. Przy sporządzaniu całodziennych posiłków wykonawca zobligowany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących norm żywieniowych, w tym dot. właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowując posiłki dla zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki przygotowywane i dostarczane zamawiającemu uwzględniać będą następujące diety: dieta podstawowa (trzy posiłki: śniadanie, obiad (zupa i II danie), kolacja), dieta lekkostrawna (trzy posiłki: śniadanie, obiad (zupa i II danie), kolacja), dieta cukrzycowa (pięć posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa i II danie), podwieczorek, kolacja), inna: wg zaleceń lekarza. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenie chłodzące w ilości 1sztuki, które służyć będzie przechowywaniu wszystkich próbek żywności w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury +4ºC lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu, w rozmiarach i o gabarytach zapewniających przechowywanie próbek pobieranych w sposób i w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545), z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania. Urządzenie chłodzące zostanie zlokalizowane w kuchence oddziałowej Oddziału Wewnętrznego, ul. Harcerska 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia – wymogi dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru firmy cateringowej produkującej, transportującej i/ lub dystrybuującej posiłki dla pacjentów szpitala:
• posiadanie aktualnej decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzającej prawidłowe warunki produkcji, transportu posiłków w systemie cateringowym zgodnie z art.59 ust.1, art.61 ust.1 pkt.2, art.63 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz.149 z późn. zm.).
• Zaświadczenie wydane przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez firmę cateringową (art.73 ust.1 pkt.1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywnie (Dz. U. z 2017r. poz.149 z późn. zm..).
• Przechowywanie próbek poszczególnych potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów – pacjentów w szpitalu (art.72 ust.1, 2, 3, 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz.149 z późn. zm.).
• Firma cateringowa winna zatrudniać dietetyka celem zapewnienia odpowiedniej jakości żywienia pacjentów (właściwa wartość kaloryczna i odżywcza posiłków). Prawidłowe żywienie w szpitalu oznacza tu prawidłowe zbilansowanie posiłków chorych z udziałem odpowiedzialnego w tej kwestii dietetyka.
• Ze względu na konieczność zachowania świeżości posiłków, ich właściwej konsystencji, wyglądu i temperatury, a także wymaganej częstotliwości transportów posiłków zgodnie z umową zamawiający oczekuje, że kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki będzie zlokalizowana w odległości nie większej niż 50 km od siedziby zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się