Dostawa gruzu betonowego na drogi Gminy Wiązowna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający zastrzega, aby dostarczane kruszywo posiadało aktualne świadectwo dopuszczenia stosowania materiałów w budownictwie drogowym – deklaracja zgodności.
3. Główny przedmiot zamówienia – klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV: 14212000-2
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się