zakup siarczanu żelaza II siedmiowodnego

» Opis zapytania

1. Towar: siarczan żelaza II siedmiowodny.
2. Ilość: 6 ton - dostawa w 3 partiach po 2 tony.
3. Cena zakupu netto: ………….. PLN/t.
4. Opakowanie: worki 25 kg bezzwrotne, oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP , zabezpieczone
i ułożone na bezzwrotnej palecie.
5. Kupujący/Zamawiający: KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica
6. Baza dostawy/Odbiorca: DAP KGHM Metraco S.A. Zakład Obrotu Złomem i Odzysku Surowców ul. M. Skłodowskiej-Curie 183, 59-301 Lubin
Magazyn odbiorcy przyjmuje towar od poniedziałku do piątku do godz. 15:00
7. Transport: drogowy, Sprzedającego.

8. Termin dostawy: dostawa na wywołanie Zamawiajacego w 2018.

9. Dokumenty dostawy: atest jakościowy - wynikowy oraz aktualna karta charakterystyki przy pierwszej dostawie.

10. Warunki płatności: przelew, 60 dni od daty dostawy. Cena uwzględnia koszty z tytułu odsetek ustawowych
w związku z ustaleniem w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni.
W przypadku nieuregulowania należności w ww. terminie Sprzedający (Wykonawca) będzie miał prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Za termin płatności przyjmuje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
Towar powinien spełniać zapisy Dyrektywy 67/548/EWG DSD, WE nr 1272/2008 CLP/GHS

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2018 | 09:05


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się