Dostawa i montaż wyposażenia IT/RTV i AGD dla Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia IT/RTV i AGD na potrzeby Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 591.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1) 30213300-8 Komputer biurkowy.
2) 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny;
3) 32324600-6 Telewizory cyfrowe;
4) 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
3. Podane parametry techniczno-użytkowe podane w załącznikach do niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
1) Wymagany okres gwarancyjny nie może być krótszy niż 24 miesiące, liczony od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
2) Wymagane przeglądy w okresie gwarancyjnym Wykonawca wykona bezpłatnie,
3) Wykonawca zobowiązany jest do zareagowania na zgłoszenie usterek w ciągu 48 godzin oraz ich usunięcie w terminie do 5 dni roboczych, od momentu zgłoszenia.
5. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
6. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Sprzęt audio
  • Sprzęt fotograficzny
  • Sprzęt video
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się