Przebudowa drogi w leśnictwie Lisewo położonej na działce ewidencyjnej nr 203/31 obręb Ryjewo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kamienia łamanego w leśnictwie Lisewo obręb ewidencyjny Ryjewo położonej na działce nr 203/31 należącej do Nadleśnictwa. Ważne: Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 318,84 m. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakres robót do wykonania określają: Projekt budowlany, STWiOR oraz Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót, który należy traktować wyłącznie pomocniczo, Wykonawca do oszacowania robót musi posługiwać się projektem budowlanym, który jest podstawą opisu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się