Prace remontowe na jednostce m/s Lucek oraz na pogłębiarce Omułek

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przegląd pośredni jednostki Lucek dla Polskiego Rejestru Statków oraz prace remontowe pompy i pontonu końcowego na pogłębiarce Omułek.
2.Przegląd pośredni jednostki Lucek obejmuje w szczególności:
2.1. prace ogólnostoczniowe i pokładowo-kadłubowe;
2.2. roboty maszynowe;
2.3. roboty elektryczne;
2.4. roboty konserwacyjno-malarskie.
3. Prace remontowe na pogłębiarce Omułek obejmują w szczególności:
3.1. remont pompy GRU 1600/25;
3.2. remont pontonu końcowego.
4.Szczegóły procesu technologicznego zawarto w specyfikacji remontowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
5.W zakresie wyszczególnionym w pkt. 2., tj. przegląd pośredni jednostki m/s Lucek, prace wykonywane będą pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków, odbiory i inspekcje organizowane będą przez Wykonawcę remontu.
6. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesięcy.
7. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tejże ustawy, stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
7.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi przeglądu i naprawy jednostek, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”;
7.2. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się