Dostawa srodków czystosci do utrzymania higieny bloków żywnościowych na potrzeby 17 Wojskowy Oggział Gospodarczy w Koszalinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do utrzymania higieny bloków żywnościowych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień, odpowiednio: 39830000-9.
3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie, przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne i jakościowe, a także przewidywane ilości określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.
2) Dostarczone środki czystości powinny być wyrobami nowymi, wcześniej nieużywanymi, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji.
4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia:
1) Miejscem odbioru środków czystości jest magazyn Zamawiającego w Koszalinie.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt i ryzyko oraz dokonać rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
5. Informacja o ofercie równoważnej:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się