Kompleksowa kontrola jakości usług transportu publicznego oraz kontrolę infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kompleksowej kontroli jakości usług transportu publicznego oraz infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zamawiającego. Zamawiający planuje zlecenie łącznie 15.000 godzin kontroli w okresie trwania umowy, z czego 3.000 godzin kontroli przeprowadzone zostanie metodą „ukryty klient”. Kontrole prowadzone będą w dni robocze, soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
2. Poprzez kompleksową kontrolę jakości usług Zamawiający rozumie:
a) kontrolę prowadzoną na punktach stałych:
- przystankach pośrednich,
- przystankach początkowych i końcowych, tzw. pętlach,
b) kontrolę przeprowadzaną metodą „ukryty klient” w pojazdach komunikacji publicznej,
c) kontrolę infrastruktury przystankowej.
2.1. W trakcie kontroli na punktach stałych obserwacji podlega:
- punktualność realizacji zadań przewozowych w stosunku do rozkładu jazdy (przyśpieszenia, opóźnienia, braki realizacji kursów),
- oznakowanie liniowe, inwentarzowe, logo Wykonawcy oraz logo Zamawiającego (widoczność, prawidłowość kierunku itp.),
- zgodność taboru z ofertą przetargową,
- czystość i estetyka zewnętrznej części pojazdu,
- palenie tytoniu przez kierującego (także tzw. e-papierosy),
- przewóz osób w kabinie kierowcy/motorniczego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie kabiny kierowcy oraz prowadzenie rozmów z pasażerami,
- prawidłowość obsługi przystanku, zwłaszcza:
a) podjazd na stanowisko przystankowe,
b) kultura obsługi pasażerów przez kierowcę/motorniczego,
- natężenie ruchu kołowego w obrębie punktu kontrolnego,
- sprawność zewnętrznego systemu głosowej informacji pasażerskiej.
2.2. Kontrola wewnątrz pojazdów metodą ukryty klient obejmuje:
- sprawdzenie czy każdorazowe wejście do pojazdu następuje pierwszymi drzwiami,
- każdorazowo po wejściu do pojazdu podjęcie próby zakupu biletu u kierującego (za odliczoną gotówkę) oraz zapytanie kierującego, np. o kierunek jazdy (linie okrężne) lub przystanek znajdujący się na trasie przejazdu.
- kontrolę identyfikatora kierowcy,
- poprawność działania kasowników,
a) prawidłowe wskazania stref przystankowych w kasownikach ŚKUP, blokowanie,
b) prawidłowość odbicia kodu kasownika na bilecie,
- obowiązkowo przejechanie minimum 5 przystanków,
- kontrolę informacji taryfowych i cennika opłat, piktogramów,
- weryfikację poprawnego działania systemu głosowej i wizualnej informacji pasażerskiej w pojeździe (zapowiedź przystanków wewnątrz oraz komunikaty prezentowane na wyświetlaczach),
- obsługę przystanku na żądanie (odpowiednio wcześniej sygnalizowane wyjście i wejście),
- kontrolę poprawności działania przycisków „na żądanie”,
- kontrolę palenia papierosów (także tzw. e-papierosy), „przewozu w kabinie” oraz rozmów z pasażerami lub rozmów kierowcy przez telefon, głośnego słuchanie radia. Zdarzenia te wymagają sporządzenia dokumentacji filmowej i fotograficznej,
- kontrolę sprawności ogrzewania lub klimatyzacji,
- kontrolę poprawności działania przycisków „na żądanie”,
- kontrolę empatii kierowcy do pasażera, który nie znalazł tzw. „ciepłego przycisku” (przycisk umożliwiający samodzielne otwarcie drzwi przez pasażera) i nie może otworzyć drzwi najbliżej kierowcy.
2.3. Kontroli infrastruktury przystankowej podlegają:
- czytelność i bezbłędność tabliczki z rozkładem jazdy,
- prawidłowość oznakowania przystanku (znak D-15 lub D- 17),
- przejezdność zatoki przystankowej,
- stan i wygląd wiaty przystankowej.
3. Pracownicy Wykonawcy przeprowadzający kontrolę muszą posiadać urządzenia umożliwiające sporządzanie dokumentacji fotograficznej, rejestrowanie materiałów filmowych oraz zapewniające dostęp do Internetu i aktualnych rozkładów jazdy oraz komunikatów dotyczących funkcjonowania komunikacji publicznej, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby kopie raportów pokontrolnych były przekazywane w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia kontroli na wskazany adres poczty internetowej Zamawiającego w formie pliku .pdf. wraz ze sporządzoną w trakcie kontroli dokumentacją fotograficzną i materiałem filmowym w formie plików źródłowych.
5. Kontrole zlecane będą:
- w dni robocze w łącznej liczbie 24 godzin,
- w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy w łącznej liczbie 12 godzin.
6. Wykonawca informowany będzie o obowiązku przeprowadzenia kontroli będących przedmiotem zamówienia ze stosownym wyprzedzeniem. Plan poszczególnych kontroli wraz ze stosownymi harmonogramami kontroli będą przekazywane Wykonawcy na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej w formie plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych.
7. Przedmiotu zamówienia nie może wykonywać Wykonawca, który pozostaje w konflikcie interesów z Zamawiającym. Przez „konflikt interesów” Zamawiający rozumie realizację zamówienia przez podmiot, który świadczy dla Zamawiającego usługi będące przedmiotem kompleksowej kontroli jakości usług transportu publicznego oraz infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zamawiającego. Tym samym, przedmiot zamówienia nie może być realizowany przez:
a) operatorów komunikacji publicznej, ich podwykonawców lub pracowników, wykonujących usługi autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej Zamawiającego,
b) podmioty, ich podwykonawców lub pracowników, wykonujących usługi bieżącego utrzymania infrastruktury związanej z informacją przystankową Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę kontrolerów tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób (kontrolerów). Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań, c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia. W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.