Dostawa środków czystości, higieny i środków do konserwacji obuwia dla Jednostki Wojskowej Nr 6021

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, higieny i środków do konserwacji obuwia dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39812200-9 Pasty do butów
33711900-6 Mydło
33741100-7 Środki do mycia rąk
33741100-6 Produkty do pielęgnacji rąk
39831000-6 Preparaty piorące
39830000-9 Środki czyszczące
39514300-1 Ręczniki kuchenne
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące,
39830000-9 Środki czyszczące
39831210-1 Detergenty do zmywarek,
39831230-7 Środki rozpuszczające tłuszcze,
39831250-3 Roztwory myjące,
39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg,
39832000-3 Produkty do zmywania naczyń,
39832100-4 Proszek do zmywania naczyń,
39831240-0 Preparaty czyszczące,
39831250-3 Roztwory myjące,
39813000-4 Pasty i proszki czyszczące
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39510000-0 Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
18424300-0 Rękawice jednorazowe
22993400-1 Papier lub tektura falista
18930000-7 Torby do pakowania towarów
33764000-3 Serwetki papierowe
33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz Nr 2.1-2.5 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja asortymentowo-cenowa).
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku
Nr 1 oraz załącznikach Nr 2.1. – 2.5. do SIWZ.
4. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.
5. /dotyczy części 1/ Poszczególne przedmioty zamówienia oraz ich opakowania, powinny być znakowane kodami kreskowymi umieszczonymi na etykietach jednostkowych
i etykietach opakowań zbiorczych, określonych w Wojskowej Dokumentacji Techniczno – Technologicznej, zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 (wytyczne stanowią załącznik nr 7
do SIWZ).
6. /dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5/ WYKONAWCA udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż termin przydatności do użycia określony w niniejszej SIWZ oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, licząc od daty dostawy.
7. WYKONAWCA dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko.
8. Adres i miejsce dostawy:
a) część 1: Magazyn mundurowy Jednostki Wojskowej Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa.
b) cześć 2 i 3: Magazyn sprzętu żywnościowego Jednostki Wojskowej Nr 6021,
ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa
c) cześć 4 i 5: Magazyn Służby Inżynieryjno-Saperskiej i OPBMR Jednostki Wojskowej Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa
9. /dotyczy części 1, 2, i 3/ Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia ekologicznych, ulegających biodegradacji, wyprodukowanych w 2018 roku, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości, odpowiadające polskim normom jakościowym PN,
z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż określony w załączniku nr 1, licząc od daty dostawy, odpowiadające wymogom określonym w ww. załączniku, opisującym poszczególne przedmioty.
10. Dla części 4 i 5 ZAMAWIAJĄCY wymaga, by przedmiot zamówienia był nowy, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podanymi warunkami przechowywania i wskazaniem terminu ważności.
11. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
12. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych ZAMAWIAJĄCY rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SIWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się