Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do nowo zakupionego sprzętu sprzątającego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów zużywalnych do nowo zakupionego sprzętu sprzątającego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o..
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 30 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy, a Wykonawca oświadcza, iż akceptuje powyższą okoliczność.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i wyszczególnionego w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/ całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta.
7) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
a) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
b) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
c) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się