Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg (sorbent mineralny granulowany) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg (sorbent mineralny granulowany) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.00.00.00-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej), 35.11.00.00-8 – Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, w szczególności zakup sorbentu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. 4. Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Wielkość zamówienia Zakup sorbentu: Zakup sorbentu mineralnego granulowanego do usuwania z nawierzchni utwardzonych (dróg) wycieków produktów ropopochodnych i innych związków chemicznych wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica. Materiał musi posiadać następujące parametry: wielkość ziarna od 0,3 mm do 1 mm, ciężar nasypowy 450-550 g/l, chłonność – min. 100%, pakowany w workach lub wiadrach o masie maksymalnej 20 kg w ilości do ok. 1000 kg (50 worków / wiader). Materiał musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 6. Cena musi obejmować całość dostaw wynikających z zakresu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 7. Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji kalkulacji Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 8. Cena ofertowa (jednostkowa) zaproponowana przez Wykonawcę jest ceną niezmienną oraz nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania. 9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na jego zlecenie, od dnia zawarcia umowy do wyczerpania jej górnego zakresu ilościowego lub sumy należności Wykonawcy zgodnie z zawartą umową, jednakże maksymalnie do dnia 31.12.2018 r. 10. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej. 11. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w ilości j. w.: określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznych zleceń może odbiegać od ww. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych dostaw i zaoferowanych cen jednostkowych. 12. Zakres przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo określany i zlecany pisemnie za pomocą faksu, telefonicznie lub osobiście według potrzeb Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 15. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 16. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 18. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 19. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych. 20. Zakres przedmiotu zamówienia będzie ustalany każdorazowo, przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 21. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 22. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawy aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 23. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 24. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. 25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 26. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 27. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się