Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego”

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje :

A. Uwagi ogólne.
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy do wglądu posiadane dokumentacje techniczne górniczych wyciągów szybowych niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

B. Dokumentacje projektowe.
Zadanie należy zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi przez KRZG projektami:
• Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział zachodni dla SRK SA Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”- grudzień 2017r,
• Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział zachodni wraz
z odtworzeniem muru szybowego dla SRK SA Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” - grudzień 2017r.

Zakres zamówienia do realizacji opisano w w/w opracowaniach. Projekty posiadają część opisową i rysunkową. Obie części każdego opracowania należy traktować równoważnie. Rzeczy przedstawione na rysunkach lub schematach a nie ujęte w części opisowej lub odwrotnie należy traktować jak ujęte w obu częściach dokumentacji.

C. Przedmiot zamówienia.
Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m
w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni

- likwidacja zbiorników odmiarowych wraz z wyposażeniem i ich zamknięciem,
- likwidacja pomostów II i V,
- likwidacja zsuwni zasypowej wraz z konstrukcją wysięgnika,
- likwidacja zsuwni stałej i szczelinowej,
- wykonanie prac zabezpieczających w tym zabezpieczenia otworów po zlikwidowanych zsuwniach i innych elementach wyposażenia.

Uwaga: pomosty I, III, IV wg oznaczenia zgodnego z projektami nie są likwidowane,

Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m
w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego

- likwidacja zbiornika przepadu wraz z ewentualną naprawą obmurza szybowego
- likwidacja sztucznego dna wraz z zawartością i jego utylizacją,
- wykonanie zabezpieczenia odsłoniętych przestrzeni,
- wykonanie oceny stanu technicznego odsłoniętego fragmentu muru szybowego przez rzeczoznawcę.

Szczegółowy opis prac likwidacyjnych i zabezpieczających w zakresie opisanym jak wyżej zawierają w/w dokumentacje projektowe. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne niż opisane w projektach w tym likwidację np. zbiornika przepadu wraz
z konstrukcją w sposób nie naruszający muru szybowego i tym samym bez konieczności jego odtworzenia. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż wskazane w projektach lecz gwarantujące nie gorsze warunki bezpieczeństwa dalszej eksploatacji niż rozwiązania opisane w dokumentacjach. Zamawiający dopuszcza inne propozycje technologii likwidacji urządzeń niż opisane w projektach. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w kolejności realizacji poszczególnych etapów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku wykonania prac niezgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
i norm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.