Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego na zadanie 15-01-1.2-03 o nazwie „Żabisko”, które realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

» Opis zapytania

1.Usługa szczegółowego monitoringu przyrodniczego na zadanie 15-01-1.2-03 o nazwie „Żabisko”, które realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” będzie realizowana na terenie Nadleśnictwa Choczewo, Obszar Natura 2000 Białogóra, Gmina Krokowa, obręb ewidencyjny Białogóra, nr dz. ewidencyjnej 25 i 26 w leśnictwie Białogóra oddz. 25g i 26a, gdzie w 2019 roku zostanie wybudowana jedna grobla (inwestycja planowana) – mapa z lokalizacją planowanej inwestycji wraz z obszarem oddziaływania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
2.Usługę szczegółowego monitoringu przyrodniczego należy wykonać zgodnie z „Instrukcją do inwentaryzacji przyrodniczej przed realizacją inwestycji oraz do badań powtórnych po realizacji inwestycji realizowanej w ramach monitoringu szczegółowego w Projekcie pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3.Zakres prac do wykonania w ramach szczegółowego monitoringu przyrodniczego obejmuje trzy komponenty: komponent botaniczny, komponent batrachofaunistyczny, komponent ornitologiczny oraz został podzielony na 2 etapy:
3.1Etap I - inwentaryzacja przyrodnicza stanu początkowego – inwentaryzacja przyrodnicza przed realizacją inwestycji ma na celu określenie stanu początkowego, by po realizacji inwestycji móc ocenić jej wpływ na siedlisko oraz występujące na danym obszarze zbiorowiska roślinne i zgrupowania zwierząt.
Etap inwentaryzacji obejmuje:
- wstępne oględziny terenu, przy zastosowaniu założeń rozdziału II ww. Instrukcji
- przeprowadzenie badań terenowych dla poszczególnych komponentów, przy zastosowaniu założeń dla poszczególnych komponentów opisanych w rozdziałach od III do V ww. Instrukcji ;
- sporządzenie opracowania inwentaryzacyjnego, składającego się z części ogólnej oraz charakterystyk dotyczących poszczególnych komponentów, przy zastosowaniu pkt. 1-5 (co powinno zawierać opracowanie inwentaryzacyjne) rozdziału I pkt. 1 ww. Instrukcji;
3.2Etap II – badania powtórne po realizacji inwestycji – przeprowadzenie dwukrotnych badań terenowych po zrealizowaniu inwestycji w terenie według założeń zastosowanych do inwentaryzacji stanu początkowego oraz sporządzenie opracowań podsumowujących dla poszczególnych komponentów.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie końcowe wyników prac terenowych zawierające:
- zbiorcze zestawienie wyników z trzech lat badań oraz nanieść na mapie zbiorczo wszystkie transekty i punkty nasłuchowe, w jakich prowadzone były badania. Wykonawca powinien też dokonać całościowej analizy wyników badań odnosząc wyniki uzyskane z poszczególnych badań porealizacyjnych do stanu początkowego przed realizacją inwestycji.
- syntetyczne wnioski odnośnie realizacji danego zadania i jego wpływu na poszczególne badane komponenty przyrodnicze danego obszaru (opis zmian, jakie zaszły na skutek realizacji inwestycji).
4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W szczególności wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również jego wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych, o których mowa w § 7 wzoru umowy.
5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia miejsca wykonywania usługi oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna – po uprzednim kontakcie telefonicznym z Sekretarzem Nadleśnictwa Panią Wiolettą Syrewicz tel. 58 572 26 21.
7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy po podpisaniu umowy materiałów mapowych (potrzebnych warstw do wykonania zadania).
8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się