„Dostawa fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego oraz ciągnika wraz z przyczepą do wywozu osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bełżcu”, w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 – kontynuacja”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego oraz ciągnika wraz z przyczepą do wywozu osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bełżcu,.
2. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1. DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ PRASY DO ODWADNIANIA OSADU ŚCIEKOWEGO NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BEŁŻCU
Dostawa, montaż, szkolenie obsługi oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bełżcu.
A) Ilość zestawów (sztuk) – 1 szt.
B) Rodzaj, typ, główne parametry.
Kompletna stacja odwadniania osadów składać się będzie z:
a. prasa taśmowa MONOBELT typ NP06CK produkcji Ekofinn lub równoważna
b. zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu CMP10-XL produkcji Ekofinn lub równoważny
c. śrubowa pompa osadu typ PD-MH060-B2 produkcji Ekofinn lub równoważna
d. sprężarka 24 litr, 7 atm. produkcji Ekofinn lub równoważna
e. przedłużki podpór prasy, 4 szt. produkcji Ekofinn lub równoważne
f. przenośnik ślimakowy typ PS200/3.0 produkcji Ekofinn lub równoważny
g. zespół odzysku wody płuczącej ZOW produkcji Ekofinn lub równoważny

Część 2 . DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA WRAZ Z PRZYCZEPĄ NA OSAD
Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym z szuflą – 1 szt. oraz przyczepa jednoosiowa – 1 szt do transportu osadu odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Bełżcu do miejsca unieszkodliwiania.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z nowym ładowaczem czołowym, nowej przyczepy rolniczej na potrzeby Gminy Bełżec, których szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik Nr 6 do SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - ciągnik, ładowacz czołowy i przyczepa muszą być nowe i w żadnym elemencie nie były wcześniej uszkodzone, - ciągnik i przyczepa posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające je do ruchu drogowego przez właściwy organ, - okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę na ciągnik, ładowacz czołowy i przyczepę minimum 24 m-ce, - koszt dostawy pokrywa Sprzedawca, - ciągnik, ładowacz czołowy i przyczepa zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Urzędu Gminy Bełżec w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji ciągnika, ładowacza czołowego i przyczepy. Dostarczony ciągnik z ładowaczem czołowy i przyczepa rolnicza muszą posiadać: - świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego, - fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, Z ciągnikiem i przyczepą musi być dostarczona dokumentacja w języku polskim obejmująca: - instrukcję w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego, - książkę gwarancyjną – serwisową, - dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają homologację (świadectwo homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), - inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów, - wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 2 dni roboczych od czasu powiadomienia przez Zamawiającego (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Zamawiającego lub przedmiotu zamówienia do siedziby serwisu). Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych – 24 godziny. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny urządzeń na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ.

Podane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określają minimalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj ciągnika rolniczego, przyczepy i urządzeń, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca dostarcza na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Uwaga! Przedmiot zmówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik Nr 6). Ciągnik musi być przystosowany do zamontowania, uruchomienia i pracy ładowacza czołowego i przyczepy. Ciągnik rolniczy musi być kompatybilny z ładowaczem czołowym i przyczepą. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do Zamawiającego.

1) sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad fizycznych,
2) powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu,
3) Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu,
4) Wykonawca udzieli Zmawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt (tj. prasę do odwadniania osadu, ciągnik rolniczy oraz przyczepę) Okres gwarancji na oferowany sprzęt stanowi kryterium oceny ofert w sposób określony w pkt 18.2 SIWZ. Ostateczny okres gwarancji na oferowany sprzęt który zostanie wpisany do umowy określi Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty.
5) Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w miejscu montażu prasy i garażowania ciągnika. Naprawa nastąpi do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
6) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawa nie dłużej jak 24 godzin,
7) Wykonawca w cenie musi uwzględnić przeglądy w okresie gwarancji (robocizna i dojazd na oczyszczalnię ścieków w Bełżcu),
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone w
SIWZ, być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami przepisami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zestaw minimalnych wymagalnych parametrów techniczno - użytkowych prasy, ciągnika i przyczepy został opisany w Specyfikacji technicznej zestawu sprzętowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się