Sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości dla Uniwersytetu Opolskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości (dalej środki czystości) dla Uniwersytetu Opolskiego. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli w Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych produktów, Zamawiający ustanawia obowiązek udowodnienia równoważności – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokładny opis zastosowanych rozwiązań równoważnych w zakresie technologicznym i jakościowym. Jakość zastosowanych materiałów równoważnych należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi, że zastosowane materiały są zgodne z normami i wymaganiami jakie Zamawiający określił dla przedmiotowego zamówienia.
3. Ilości wskazane w Załączniku nr 1A do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwunastu [ 12 ] miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie tym samym możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy w poszczególnych pozycjach podanych w Załączniku nr 1A do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy, co nie będzie stanowić zmiany umowy.
4. Wymagania techniczne i jakościowe. Dostarczane środki czystości muszą:
4.1 odpowiadać wszystkim cechom określonym w Załączniku nr 1A do SIWZ,
4.2 być wolne od wad fizycznych, fabrycznie nowe, to jest posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, które ma zabezpieczać je przed zniszczeniem lub obniżeniem ich jakości w czasie transportu lub użytkowania,
4.3 być opatrzone etykietami z danymi (odpowiednio do dostarczanego środka czystości, którego to dotyczy), które potwierdzają nazwę i producenta środków czystości, sposób użycia, skład, wielkość tj. pojemność, wagę lub gramaturę, termin przydatności do użycia, który ma być nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy od dnia ich dostawy Zamawiającemu,
4.4 posiadać aktualne atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny,
4.5 spełniać warunki określone w PN – PN-EN, wszystkie wymagania określone przez producentów i posiadać karty charakterystyki lub informację o wprowadzeniu produktu do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu, które są wymagane odpowiednimi przepisami prawa a Wykonawca zobowiązany jest je przedstawić, na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dostarczonych środków czystości, w szczególności gdy:
5.1 stwierdzi rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonych środków czystości a przedstawionymi w SIWZ lub Zamówieniu,
5.2 środki czystości będą uszkodzone lub zawierały wady uniemożliwiające ich użycie w pełnym zakresie,
5.3 termin przydatności do użycia dostarczonych środków czystości jest krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy od dnia ich dostawy Zamawiającemu.
6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przeprowadzi dla personelu obsługi dwa [ 2 ] szkolenia produktowe, w zakresie praktycznego stosowania zaproponowanych środków czystości, ich przeznaczenia, stosowania, dozowania. Termin szkolenia zostanie uzgodniony drogą elektroniczną z dziesięciodniowym [ 10 ] wyprzedzeniem. Pierwsze szkolenie powinno nastąpić w okresie do dwóch [ 2 ] miesięcy od daty zawarcia umowy.
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego, dostarczy, zamontuje i będzie serwisował dla produktów z pozycji 3, 5, 8, 13 ujętych w Załączniku nr 1A do SIWZ, dwadzieścia [ 20 ] kompletnych automatycznych systemów dozujących podających gotowe roztwory robocze w odpowiednim dla wskazanych produktów stężeniu. Systemy te muszą posiadać możliwość podłączenia czterech [ 4 ] koncentratów oraz umożliwiać zamknięcie tych koncentratów na kluczyk, tak by osoby niepowołane nie miały do nich dostępu. Środki czystości oraz systemy dozujące muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się