Dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni przejazdowej w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni przejazdowej w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku:
- wymiary pomieszczenia aktualnie użytkowanej myjni wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
- automatyczna myjnia przejazdowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych.
2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Zamawiającego wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się