Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o. o. w Białymstoku, które będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie Zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego sukcesywnie, w miarę potrzeb, w czasie obowiązywania Umowy.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Zakres poszczególnych części zamówienia określa tom III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 1 a formularz cenowy.
3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości dla całego asortymentu w każdej części zamówienia wynosi 12 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji jakości dla asortymentu w części I i II, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ tom I IDW pkt 24.2. ppkt 2. W ramach dodatkowego kryterium oceny ofert – „Okres gwarancji jakości”.
4. Ilości podane w załączniku nr 1a formularz cenowy, są ilościami przewidywanymi do zamówienia przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia i nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do zakupu poszczególnych towarów wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ilościach podanych w załączniku nr 1a formularz cenowy;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia w ramach przedmiotu zamówienia i wg cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, mniejszej ilości poszczególnych asortymentów towaru w stosunku do ilości podanej w załączniku nr 1a formularz cenowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, jak również prawo do rezygnacji w całości z zamówienia niektórych rodzajów asortymentu towaru wymienionych w Ofercie Wykonawcy;
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zamówienia w okresie trwania umowy, dodatkowej ilości towarów (wszystkich lub wybranych asortymentów) wg ilości wskazanych w załączniku nr 1a – formularz cenowy, po cenach jednostkowych wskazanych w tym załączniku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się