Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi cateringowej w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego dostarczania na swój koszt do 20 posiłków w postaci drugiego dania.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia posiłków do Suminy ( budynek byłego Dworca PKP ) codziennie pomiędzy godz. 11.30 a godz. 12.00, w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku przez cały okres trwania umowy, łącznie 684 dni roboczych. Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi 9 kwietna 2018 r.
4. Zamawiający wymaga aby w każdym tygodniu świadczenia usługi Wykonawca zapewnił posiłek w postaci drugiego dania składający się z:
1) trzy razy w tygodniu z dania mięsnego o gramaturze nie mniejszej niż 150 g, dodatkowo dodatek skrobiowy o gramaturze nie mniejszej niż 200 g oraz dodatek warzywny o gramaturze nie mniejszej niż 200 g,
2) raz w tygodniu z dania wegetariańskiego o wadze nie mniejszej niż 400 g,
3) raz w tygodniu z filetu rybnego o gramaturze nie mniejszej niż 150 g dodatkowo dodatek skrobiowy o gramaturze nie mniejszej niż 200 g oraz dodatek warzywny o gramaturze nie mniejszej niż 200g.
5. Zamawiający wymaga aby transport posiłków odbywał się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw oraz aby posiłki dostarczane były w opakowaniach zbiorczych bez dodatkowych pojemników, talerzy i sztućcy. Dania będą rozdzielane samodzielnie przez uczestników warsztatów i ich opiekunów.
6. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter grupy odbiorców nie może zapewnić, że zrealizuje zamówienie w pełnym zakresie. Zamawiający szacuje zrealizowanie 70 % całego zamówienia, w zależności od frekwencji uczestników projektu.
7. Zapotrzebowanie ilościowe na dany dzień Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie do godz. 8.45.
8. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych oraz do świadczenia usług wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.
9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu świeżych produktów potrzebnych do przygotowywania posiłków.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj. Dz.U. z 2017, poz. nr 149 z późn.zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
11. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji niniejszego zamówienia, przez cały okres jego trwania była zatrudniona co najmniej jedna osoba, z kręgu niżej wymienionych grup osób: :
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12. W ramach czynności kontrolnych, w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w pkt 11 prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
1.) żądania oświadczeń i dokumentów i dokonywania ich oceny;
2.) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości ich spełniania,
3.) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 11:
1) w przypadku zatrudniania osób wskazanych w pkt 11 ppkt 3 i 4 oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez zamawiającego w punkcie 1, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp zawierające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia określonej w punkcie 11. grupy osób w liczbie wymaganej przez zamawiającego, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy,
2) w przypadku zatrudniania osób wskazanych w pkt 11 ppkt 1 i 2 kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, kopii umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, lub inne umowy potwierdzające spełnienie wymogu postawionego przez Zamawiającego. Uwaga! Każda przedkładana umowa powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
14. Usługi objęte niniejszym zamówieniem powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia.
15. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom- brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
16. Kod CPV: 55.32.00.00-9 Usługi podawania posiłków, 55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków 55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków.
17. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji usługi będą zawierały aktualne logotypy, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
18. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własną dokumentację finansowo księgową z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego.
19. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację innych zobowiązań nie przekroczy 276 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego zamówienia (łącznie z niniejszym zamówieniem).
20. Wykonawca będący osobą fizyczną, a w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną, osoby fizyczne które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oświadczają, że od dnia podpisania umowy nie są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca a w przypadku Wykonawcy niebędącego osoba fizyczną, osoby fizyczne które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia są lub będą zatrudnieni w jednej z ww. instytucji zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem.
21. Wykonawca będący osobą fizyczną przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się