Konserwacja oraz przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego bocznic kolejowych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji oraz przeprowadzeniu rocznej kontroli stanu technicznego bocznic kolejowych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
3.Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonane usługi konserwacji nie był krótszy niż 12 miesięcy, natomiast na materiały i urządzenia zastosowane przy konserwacji – nie krótszy niż 12 miesięcy lub gwarancji przewidzianej przez producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – zamówienie zostało ujęte w jednej części. Wykonawca musi złożyć ofertę na cały przedmiot zamówienia.
6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w związku z art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zasadne jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji usługi. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej wojskowych bocznic kolejowych w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.
8.Zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej w formie pisemnej lub faksowej na nr faxu 48 261 883 868 bądź za pośrednictwem e-mail na adres: jw4809.zp@ron. mil.pl, co najmniej na cztery dni przed otwarciem ofert. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych (art. 29 ust.3 ustawy Pzp)
10.Zamawiający nie stawia wymagań z zakresu obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących przedmiot zamówienia, w oparciu o umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
11.Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 3 800,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące osiemset złotych). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa:
Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000.Tytułem:„Wadium do ZP/29/2018/nazwa i NIP Wykonawcy”.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się