Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Morcinka 5, 23, 9 i 13 w Rybniku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Morcinka 5, 9, 13, 23 w Rybniku, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Charakterystyka ogólna terenu
Istniejący teren przy budynkach stanowi zieleń i dojścia do klatek które są w złym stanie technicznym. Brak jest odpowiedniego zagospodarowania i małej architektury.
Zakres opracowania obejmuje działki nr:
- 294/7, 292/7, 344/7, 342/7, 236/7, 238/7, 239/7, 270/7, 269/7, 260/7
Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
Projektowane prace przewidują utwardzenia terenów wokół budynków co w znacznym stopniu ułatwi poruszanie się na wózkach osobom niepełnosprawnym.

Wymagany zakres opracowania:
1) dostarczenie dokumentacji projektowej w 4 egz. w skład której wchodzi:
a) projekt ukształtowania nawierzchni – dojazdy, chodniki, odwodnienie,
b) projekt małej architektury i zieleni – ławki, ogrodzenie, miejsce zabaw,
2) kosztorysy inwestorskie i przedmiary – 2 egz.,
3) specyfikacja techniczna – 2 egz.,
4) 2 szt. płyt cd z całą dokumentacją + wersje edytowalne (dodatkowo): kosztorysy z przedmiarami (format ath), specyfikacje techniczne, opisy (doc, odt), mapy(dxf) i rysunki (dwg).

Zakres prac niezbędnych do projektowania:
1) przeprowadzenie wizji w terenie,
2) uzyskanie danych do projektowania,
3) uzyskanie podkładów geodezyjnych,
4) uzyskanie uzgodnień i opinii do opracowywanego projektu,,
5) uzyskanie warunków technicznych do przyłączenia kanalizacji deszczowej,
6) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem,
7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej,
8) przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót w Wydziale Architektury.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmować ujęcie i odprowadzenie wody opadowej z przyległego terenu, wymianę poziomych odpływów kanalizacji deszczowej od czyszczaków rur spustowych do pierwszych studni, wydzielenie miejsc na gromadzenia odpadów, utwardzenia dojazdów, dojść do budynku. Małą architekturę w zakresie śmietników, ławek, stojaków na rowery, schodów terenowych. Zapewnienie w miarę możliwości miejsc postojowych dla samochodów. Koncepcję zagospodarowania należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym. Dokumentację należy wykonać oddzielnie dla każdego budynku.

Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie
z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać
w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych,
3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.

Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.:
- Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się