Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, gotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla chorych hospitalizowanych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w ilościach wyszczególnionych
w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz cenowy.
2. Liczba posiłków określona w Formularzu Cenowym jest szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Ilości zamawianych posiłków uzależnione będą od ilości hospitalizowanych pacjentów.
3. Szczegółowy opis wymagań dotyczących świadczenia usług określony jest w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie przygotowywania i gotowania całodziennego wyżywienia.
W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przedmiot zamówienia
w zakresie koordynacji i nadzoru nad realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia był wykonywany przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp.
W przypadku rozwiązania z daną osobą stosunku pracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, należy niezwłocznie zatrudnić na to miejsce inną osobę.
W celu udokumentowania wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, na jego wezwanie, oświadczenia o zatrudnieniu osób wymienionych z imienia i nazwiska oraz określając zakres ich czynności.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55321000 – 6 Usługi przygotowania posiłków
55322000 – 3 Usługi gotowania posiłków
55520000 – 1 Usługi dostarczania posiłków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się