Wykonanie instalacji zraszającej wraz z podkonstrukcją stalową w strefie przyjęć odpadów nowej sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zraszającej z rur stalowych nierdzew-nych wraz z wykonaniem podkonstrukcji stalowej do jej podwieszenia oraz pomieszcze-nia technicznego w hali strefy przyjęć odpadów nowej sortowni w Zakładu Utylizacji Od-padów Komunalnych w Hryniewiczach (dalej ZUOK w Hryniewiczach).
2. Podstawą przedmiotowego zamówienia stanowią informacje zawarte w:
2.1. Projekt wykonawczy instalacji zraszającej opracowany przez jednostkę projekto-wą „SANE”- Krystyna Ciuńczyk; 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4/148,
2.2. Projekt wykonawczy podkonstrukcji stalowej do podwieszenia instalacji zraszają-cej opracowany przez biuro konstrukcyjne „STAL PROJEKT” Jadwiga Szlendak, 16-030 Ogrodniczki, ul. Sosnowa 34,
2.3. STWiORB instalacji zraszającej i podkonstrukcji stalowej.
3. Miejsce przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi część hali technologicznej nowej sortowni (tzw. „nadawa”). Halę wykonano o konstrukcji stalowo-żelbetowej, jako budynek jednokondygnacyjny o wymiarach osiowych 40,25x120,57x14,08m, przedzielony ścianą żelbetową o grubości 30cm. Dach dwuspadowy o spadku 3°. Główną konstrukcje nośną stanowią wiązary kratowe zamocowane do słupów stalowych osadzonych na słupach żelbetowych. Rozstaw ram, co 8,00-8,25m. Przykrycie dachu stanowi płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 15cm oparta na płatwiach zetowych. Ściany z płyty warstwowej z poliuretanu o gr.15cm mocowane w układzie pionowym do ryglówki ściennej oraz płatwi okapowych. Zasilenie instalacji zraszającej w wodę zaprojektowano z zewnętrznej instalacji hydrantowej. Obsługa komunikacyjna inwestycji będzie odbywała się w oparciu o istniejący zjazd z drogi gminnej dz. nr. 168/1 i dalej po działce własnej o nr. 436 komunikacją wewnątrzzakładową.
4. Miejscem realizacji robót budowlanych jest: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, gm. Juchnowiec Kościelny. Dokonanie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku, w godzinach tj. od 8.00 do 15.00. Po zgłoszeniu do Zamawiające-go wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej pisemnie, emailem lub faksem zostanie wy-znaczona data i godzina wizji oraz wyznaczony pracownik Zamawiającego, upoważniony do oprowadzenia wykonawcy/wykonawców.
5. PARAMETRY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE:
5.1. Instalacja zraszająca.
Instalację zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych np. typ B-PRESS INOX lub równoważnych łączonych poprzez złącza zaprasowywane z zastosowaniem pierścienia prowadzącego i systemu PI (Press Indicator) - łączniki.
Instalacja podzielona jest na pięć obszarów, które zasilane są z rozdzielacza ze stali nierdzewnej. Każdy rurociąg przeznaczony dla danego obszaru ma własne odcięcie realizowane poprzez przepustnicę wodną otwieraną ręcznie. Układ rozdzielacza z armaturą umieszczono w zaprojektowanym pomieszczeniu technicznym, które będzie ogrzewane i zabezpieczy instalację w obrębie rozdzielacza przez zamarznięciem. Instalacja musi mieć możliwość jej odwodnienia, a sam rozdzielacz musi posiadać zawór odwadniający.
5.2. Pomieszczenie techniczne.
Pomieszczenie techniczne o wym. (3x2m) należy zmontować z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu gr.10cm w odporności EI 60, drzwi i okno w odporności EI 30 oraz wyposażyć w grzejnik elektryczny 500W. Posadzkę po-mieszczenia wyłożyć terakotą lub gresem. Strop pomieszczenia wykonać jako skośny celem zapobieżenia gromadzenia się nieczystości na zadaszeniu. Do miejsca projektowanego pomieszczenia technicznego doprowadzono już instalację elektryczną.
5.3. Podkonstrukcja stalowa do podwieszenia instalacji zraszającej.
Konstrukcja stalowa została sklasyfikowana jako klasa EXC2 wg PN-EN 1090-2. Stal na obiekt: S350GD, S235, S355.
Wieszaki belek mocowane są do środków płatwi zetowych za pomocą elementów pośrednich wykonanych z blach. Wieszaki zaprojektowano z rur kwadratowych RK 60x3 (stal S355). Belki podwieszenia mocowane są do wieszaków za pomocą połączeń śrubowych. Belki zaprojektowano z rur kwadratowych RK 80x4 i RK 60x3 (stal S355).
Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie zanurzeniowe, grubość warstw min. 70µm wg PN-EN ISO 1461:2011. Elementy ocynkowane należy pomalować farbami antykorozyjnymi na okres długi (powyżej 15 lat) dla klasy korozyjności środowiska C-3. Minimalna grubość warstw farby wynosi 200µm.
6. Informacje dodatkowe:
1) Instalacja zraszająca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie jest instalacją p. pożarową (nie stanowi urządzenia p. pożarowego), lecz pełni jedynie funkcję wspomagającą gaszenie ewentualnego zarzewia ognia na danym obszarze.
2) Każda zmiana trasy rurociągu wymaga ponownego przeliczenia konstrukcji dachu.
3) Montaż elementów stalowych prowadzić w oparciu o projekt techniczny montażu opracowany przez bezpośredniego wykonawcę robót montażowych.
4) Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zachowaniem zasad BHP.
5) Wszystkie użyte do montażu/zastosowane materiały muszą mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiadać atesty p.poż. oraz deklaracje i certyfikaty na znak „B” lub CE.
6) W przypadku norm, katalogów i przepisów przywołanych w STWiORB, które zostały zastąpione aktualnymi Zamawiający wymaga stosowania aktualnie obowiązujących dokumentów.
7) Przedmiar robót – stanowi jedynie materiał pomocniczy (w przypadku rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej).
8) Roboty należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez „SANE” i „STAL-PROJEKT” oraz STWiORB.
9) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów podłączenia zaopatrzenia w media niezbędnych do wykonania zamówienia.
10) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót.
12) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania próby ciśnieniowej, a po zakończeniu robót sporządzić projekt powykonawczy.
13) Wykonawca zobowiązany jest do określenia telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
14) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), lub zgodnie z innymi równoważnymi normami i aprobatami.
15) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
16) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
17) Zamawiający informuje: podane w dokumentacji projektowej, STWiORB nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej, STWiORB nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretne-go producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważ-ne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia i wypełnienia obowiązków opisanych w dokumentacji projektowej, STWiORB.
7. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wy-konania całości przedmiotu zamówienia.
8. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie składania ofert, na podstawie SIWZ. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert.
9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga w zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) osób przy realizacji robót: montaż konstrukcji metalowych - przygotowanie oraz montaż konstrukcji metalowych, m.in.: przygotowanie surowców do montażu, spawanie konstrukcji stalowych, szlifowanie, obróbka metali, roboty sanitarne - przygotowanie oraz montaż instalacji sanitarnych przez cały okres realizacji Umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub Podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we Wzorze Umowy stanowiącym Tom II SIWZ. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się