Usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu bieżących prac naprawczo-konserwatorskich, transportowych, utrzymania czystości i zieleni wokół budynków biurowych i innych zleconych przez Zamawiającego mających na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4, a w szczególności:
1) w zakresie prac naprawczo-konserwatorskich (w budynkach biurowych przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4):
a) naprawa mebli znajdujących się na wyposażeniu budynków biurowych – biurek, krzeseł szaf, kontenerów podbiurkowych itp., w tym wymiana/naprawa zamków, zawiasów, nóżek, kółek, montaż blatów na klawiaturę, regulacja wysokości biurek,
b) wymiana baterii zasilających urządzenia biurowe m.in. zegary, kalkulatory, klimatyzatory, wentylatory, odświeżacze powietrza,
c) wieszanie tablic korkowych, kalendarzy, map i innych elementów wyposażenia na ścianach,
d) wymiana lub naprawa elementów oświetlenia w budynkach tj. żarówek, świetlówek, opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych,
e) sprawdzanie stanu technicznego okien i zamontowanych rolet przeciwsłonecznych,
f) naprawa lub wymiana zamków, zawiasów i zasuw w drzwiach i oknach, ościeżnic,
g) regulacja, naprawa drzwi wejściowych,
h) odpowietrzanie grzejników,
i) konserwacja gablot informacyjnych znajdujących się w budynkach biurowych,
j) uzupełnianie drobnych elementów osprzętu w budynkach biurowych i na elewacji,
k) doczyszczanie i uzupełnianie powłok malarskich,
l) udrażnianie kanalizacji w budynkach biurowych,
m) naprawa, wymiana armatury oraz wyposażenia toalet nie objętego gwarancją producenta np. desek sedesowych, spłuczek w toaletach, uszczelek w bateriach,
n) naprawa oraz uzupełnienie ubytków w powierzchniach z kostki brukowej, kafli, płytek, pane-li podłogowych oraz elewacjach budynków biurowych,
o) naprawa drobnych usterek w sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i ciepłowniczej w ob-rębie budynków biurowych,
p) utrzymanie porządku w pomieszczeniu gospodarczym w budynku biurowych przy ul. Miń-skiej 60,
q) usługi tzw. „złotej rączki”,
2) w zakresie transportu:
a) organizowanie całości procesu przeprowadzek i przemeblowań na terenie i pomiędzy bu-dynkami biurowymi, w tym przestawianie i regulacja mebli biurowych,
b) transport dokumentów pomiędzy budynkami biurowymi Oddziału oraz do instytucji ze-wnętrznych np. do notariuszy, urzędów, prokuratury,
3) w zakresie prac związanych z utrzymaniem czystości i zieleni wokół budynków biurowych znaj-dujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60:
a) koszenie trawników wokół budynków biurowych o powierzchni ok. 600 m2., przez okres 6 miesięcy (od maja do października) w częstotliwości zapewniającej utrzymanie niskiej okrywy zielonej,
b) pielęgnacja zieleni wokół budynków biurowych, w tym: pielenie, odchwaszczanie, zwalcza-nie chorób i szkodników, nawożenie, utrzymywanie krawędzi trawników oraz uzupełnianie ubytków w trawnikach, strzyżenie krzewów (min. 3 razy w od maja do października),
c) utrzymanie czystości wokół budynków biurowych, w tym: zamiatanie liści, zbieranie od-padków biologicznych z terenu, utrzymanie porządku w wiacie na śmieci, uprzątnięcie i wywóz odpadów zebranych i wytworzonych podczas wykonywania prac objętych w/w za-kresem prac,
d) w okresie zimowym usuwanie śniegu w ciągach komunikacyjnych wokół budynków biuro-wych oraz parkingów, pryzmowanie śniegu, odkuwanie lodu, posypywanie piaskiem cią-gów pieszych i jezdnych tak, aby cały czas były wolne od śniegu i lodu,
e) obsługa koparko – ładowarki w ramach prac porządkowych,
4) w zakresie obsługi stoisk wystawienniczych oraz zabezpieczania i konserwacji elementów wy-stawienniczych i reklamowych:
a) załadunek, przewóz oraz przygotowanie stoisk wystawienniczych w wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska, w tym: ustawianie mebli wysta-wowych i wyposażenia stoiska (tablice, ścianki, namioty o wymiarach 3x6, 3x3, 4x4 i 5x5, balony, banery, leżaki, krzesła, sztuczna trawa), podłączanie infokiosku oraz stoiska do mediów, podłączanie agregatu prądotwórczego, uruchomienie urządzeń multimedialnych, obsługa kompresora,
b) obsługa stoisk na imprezach plenerowych w okresie od wiosny do jesieni (ok. 30 imprez promujących nieruchomości będące we władaniu KOWR OT we Wrocławiu takich jak: do-żynki, eventy, targi), w tym: rozdawanie ulotek, rozdawanie gadżetów reklamowych,
c) składanie stoisk wystawienniczych, w tym: zabezpieczanie i konserwacja elementów wy-stawienniczych,
d) zabezpieczenie neonów i tablic reklamowych KOWR OT Wrocław na terenie Dolnego Śląska w celu ochrony przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, w tym regulacja obciążenia, kontrola przeciwwiatrowa (20 tablic reklamowych w terenie i 1 neon w głównej siedzibie),
e) wywieszanie, zabezpieczanie i konserwacja flag narodowych i firmowych (z logiem KOWR),
f) przestawianie w obrębie nieruchomości tablic reklamowych (20 tablic reklamowych na te-renie Dolnego Śląska),
g) bieżące monitorowanie stanu tablic reklamowych w terenie oraz zgłaszanie Zamawiające-mu stwierdzonych uszkodzeń,
5) inne czynności wykonywane na zlecenie Zamawiającego:
a) sprawdzanie stanu technicznego i gotowości do jazdy samochodów służbowych KOWR OT we Wrocławiu garażowanych w budynku biurowym przy ul. Mińskiej 60, w tym: uzupełnia-nie poziomu płynów technicznych, sprawdzanie ogumienia, doczyszczanie samochodów.
b) dostarczanie w/w samochodów służbowych do serwisów i stacji kontroli pojazdów w celu wymiany opon, materiałów eksploatacyjnych i przeglądów technicznych stanu pojazdów,
c) dokonywanie drobnych zakupów na rzecz Zmawiającego wraz z ich obiorem i dostawą do siedziby zamawiającego np. znaczki skarbowe, pocztowe
3.3 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego przez 150 godzin miesięcznie.
3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu materiałów i wyrobów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może podjąć decyzję o wykonywaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych prac przy użyciu materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
3.5 Zamawiający zamierza przeznaczyć w całym okresie obowiązywania umowy kwotę 20 400,00 zł brutto na wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zużytych materiałów i wyrobów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3.6 Rozliczenie materiałów i wyrobów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi według cen ich zakupu, jednak nie wyższych niż średnie ceny rynkowe z doliczeniem wskaźnika kosztów zakupu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zaproponowany przez Wykonawcę wskaźnik zakupu materiałów i wyrobów nie może być większy niż 5%.
3.7 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.
3.8 Zamówienie nie zostało podzielone na odrębne przedmioty zamówienia.
3.9 Przedmiot zamówienia nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.10 Pozostałe warunki realizacji zamówienia oraz pozostałe informacje na temat zamówienia zawarte są w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się