TC/01/2018 – Dostawy kwasu solnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy kwasu solnego spożywczego, o jakości zgodnej z normą PN-EN 939:2009, który powinien charakteryzować się dodatkowo następującymi właściwościami:
1. zawartość HCl - min 33,0%, max 35,0%
2. zawartość żelaza w przeliczeniu na Fe3+ - maks. 1,0 ppm
3. zawartość wapnia - maks. 1,0 ppm
4. zawartość potasu - maks. 1,0 ppm
5. zawartość sodu - maks. 1,0 ppm

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw kwasu solnego w ilości 300 ton w przeliczeniu na 100% HCl w okresie realizacji umowy. Przewidywane zapotrzebowanie miesięczne 30 ton przeliczeniu na 100% HCl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanego kwasu solnego maksymalnie o 50 ton (+/-), a wynikającego z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2019 roku lub do wcześniejszego zrealizowania wartości umowy.
W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy dostawy surowca w maksymalnej ilości 350 ton, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy maksymalnie o okres niezbędny do zamówienia przez Zamawiającego niezrealizowanych dostaw lub do 3 miesięcy, w zależności, który z warunków zostanie wcześniej spełniony.
Miejsce i sposób dostaw: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Chemii, ul. Złotoryjska 194 (Teren Huty Miedzi Legnica).
Dostawy będą realizowane w okresach comiesięcznych, w ilości ok. 30 ton/miesiąc HCl (w przeliczeniu na 100%) Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych partii produktu będą uzgadniane telefonicznie i potwierdzane pomiędzy stronami umowy pisemnie (poczta e-mail lub faks).
Dostawa w dni robocze w godzinach: 07.00-09.00 (z możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innych godzin dostawy) .
Dostawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu 3 dni od chwili wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Czas realizacji dostawy (3 dni) oznacza okres liczony od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego o zapotrzebowaniu do czasu dostarczenia autocysterny na punkt rozładowczy w IMN O/Legnica.
Kwas należy dostarczyć w cysternach samochodowych do punktu rozładowczego w IMN O/Legnica.
Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie transportu za pomocą autocystern samochodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o transporcie samochodowym ADR. Koszt załadunku, przewozu, rozładunku oraz ubezpieczenia na czas przewozu towaru do miejsca przeznaczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach.
Kontrola jakości dostaw: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych dostarczonego towaru. Dla określenia jakości towaru decydujące będą badania kontrolne Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakościowej dostarczonej partii towaru. Kontrola jakości wykonana przez Zamawiającego jest ostateczna i wiążąca dla obu stron.
Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego kwasu solnego lub też do całkowitego zaprzestania składania zamówień.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Złotoryjska 89
Legnica 59220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89
Legnica 59220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się