ODŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KAMIEŃSK Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

» Opis zapytania

Dla Części 1 zamówienia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. wyłapywać bezdomne zwierzęta z terenu gminy Kamieńsk i/lub odbierać ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Kamieńsk (ok 15 szt. rocznie);
2. przewozić wyłapane i/lub odebrane ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Kamieńsk bezdomne zwierzęta do schroniska wskazanego przez Zamawiającego.
Dla Części 2 zamówienia
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/lub odebranym z terenu gminy Kamieńsk przed dniem, jak i w trakcie obowiązywania umowy polegającej w szczególności na:
a) wyżywieniu;
b) opiece weterynaryjnej, w tym w szczególności badaniach, leczeniu, szczepieniach, kastracji, sterylizacji,
c) znakowaniu wyłapanych i/lub odebranych bezdomnych zwierząt,
d) poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli;
2. przejąć przebywające w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92 411 Łódź zwierząt w ilości 50 sztuk (stan na dzień 28.02.2018 r.) wyłapane z terenu gminy Kamieńsk. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Za organizację przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca. Za przejęcie zwierząt przebywających w w/w schronisku Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. Przejęcie nastąpi z dniem zawarcia umowy w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kamieńsk.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.