PRZEGLĄDY OKRESOWE SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA NUMER 18/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy sprzętu pożarniczego, według zadań następująco:
Zadanie nr 1: Przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych „Holmatro”
Zadanie nr 2: Przegląd okresowy pompy „Lukas” P-620 SG i narzędzi hydraulicznych
Zadanie nr 3: Przegląd okresowy kompresorów elektrycznych do ładowania butli aparatów powietrznych
Zadanie nr 4: Przegląd okresowy kompresora elektrycznego do ładowania butli aparatów powietrznych
Zadanie nr 5: Przegląd okresowy pił spalinowych
Zadanie nr 6: Przegląd okresowy przecinarek spalinowych do stali i betonu
Zadanie nr 7: Przegląd okresowy autopompy i układu wodno pianowego w samochodach pożarniczych
Zadanie nr 8: Przegląd okresowy motopomp pożarniczych, pomp pływających, pomp szlamowych
i pólszlamowych
Zadanie nr 9: Przegląd okresowy agregatów prądotwórczych
Zadanie nr 10: Przegląd okresowy oraz kalibracja mierników gazów wybuchowych SCOTT 096 – 3264 - 5 szt.
Zadanie nr 11: Przegląd okresowy poduszek niskociśnieniowych „Vetter”
Zadanie nr 12: Przegląd okresowy poduszek wysokociśnieniowych „ Holmatro”
Zadanie nr 13: Przegląd okresowy wentylatorów nadciśnieniowych PH-VP 450
Zadanie nr 14: Przegląd okresowy Agregatu pompowego 8000/8 na przyczepie
Zadanie nr 15: Przegląd okresowy motopomp pożarniczych „TOHATSU”
2. Zakres wykonania usług przeglądów okresowych określonych jak powyżej należy wykonać co najmniej zgodnie z:
1) Zakresem prac wyszczególnionym w ust. 3 Rozdziału III SIWZ oraz warunkami umowy;
2) Polskimi Normami ogólnie dostępnymi m.in. w Komitecie Normalizacyjnym;
3) Instrukcjami obsługi lub eksploatacji danego urządzenia lub narzędzi oraz obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia
w cyklach jak określono w Rozdziale III ust. 3 SIWZ oraz § 2 ust. 3 OWU.
5. Realizacja usług odbywać się będzie w miejscowości Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa
- teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) i/lub miejscowści Jamy gm. Rogóźno – teren
1 RBLog – Skład Gardeja (w zależności od zadania).
6. Wykonawca realizując usługi na terenie CSLog i 1 RBLog-Skład Gardeja zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych
i porządkowych obowiązujących na terenie danych jednostek.
7. Po zrealizowaniu usługi Wykonawca winien uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynności związane z realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne i zabrudzone czyściwa (o ile wystąpią dla danego zadania).
8. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę:
 dla zadania nr: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 - na okres 12 miesięcy.
 dla zadania nr: 3, 4, 10 - na okres 6 miesięcy po pierwszym przeglądzie i 6 miesięcy po drugim przeglądzie.
od dnia protokolarnego przyjęcia sprzętu po wykonanej usłudze.
9. Okres ważności przeglądu w danym zadaniu musi być zgodny z wymaganiami producenta sprzętu
i obowiązującymi w tym zakresie normami (data przeglądu zostanie odnotowana w książce serwisowej sprzętu).
10. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia musi stosować wyposażenie i urządzenia, na swój koszt
i we własnym zakresie.
11. Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące w jego imieniu wszelkie prace związane
z realizacją przedmiotu zamówienia posiadają wymagane przeszkolenie, techniczną wiedzę
i doświadczenie w przedmiotowym zakresie.
12. Zakazuje się dokonywania wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”.
13. Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej i naliczenia kary umownej z tego tytułu, że osoby wykonujące przeglądy sprzętu pożarniczego są zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.
Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.
a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej:
Wykonawca w terminie dwóch dni przed datą zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi według zadań, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli.
b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej.
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 8.
W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.
14. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się