Dostawa środków do utrzymania higieny dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania higieny do magazynu na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój.
2. Przedmiot zamówienia w ramach tego postępowania został podzielony na części/pakiety:
1) PAKIET I – RĘCZNIKI PAPIEROWE I PAPIER TOALETOWY – zał. nr 1 do SIWZ;
2) PAKIET II – WORKI FOLIOWE – zał. nr 2 do SIWZ;
3) PAKIET III – DOZOWNIKI I MYDŁO W PIANIE – zał. nr 3 do SIWZ;
4) PAKIET IV – ŚRODKI MYJĄCE I CZYSZCZĄCE – zał. nr 4 do SIWZ;
5) PAKIET V – ARTYKUŁY CATERINGOWE – zał. nr 5 do SIWZ;
6) PAKIET VI – ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO KUCHNI I RĄK – zał. nr 6 do SIWZ;
7) PAKIET VII – ŚRODKI UTRZYMANIA HIGIENY KUCHNI – zał. nr 7 do SIWZ;
8) PAKIET VIII – ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ – zał. nr 8 do SIWZ;
9) PAKIET IX – PREPARATY DEZYNFEKCYJNE– zał. nr 9 do SIWZ;
10) PAKIET X – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ – zał. nr 10 do SIWZ.
3. Opis asortymentu oraz jego wielkość będące przedmiotem zamówienia zostały szczegółowo określone w formularzach asortymentowo-cenowych - zał. nr 1 - 10 do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na rynku krajowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
5. Wszystkie opakowania jednostkowe środków i preparatów muszą posiadać etykietę w języku polskim wraz z opisem i charakterystyką produktu.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej PAKIET-ów.
7. Nieodpłatnie udostępnienie systemów dozowania:
1) Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji umowy do nieodpłatnego udostępnienia, montażu i regulacji użyczonych systemów dozowania:
a) PAKIET VI - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI KUCHENNYCH I RĄK:
- 1 szt. przepływowego dozownika dwu-funkcyjny z pianotwórczym systemem dozująco-myjącym zasilanym wodą, umożliwiającym precyzyjne dozowanie, właściwe dla stosowanych koncentratów, wyposażonym w wąż o długości 15 m oraz pistolet pianotwórczy wyposażony w funkcję płukania czystą wodą,
- 1 szt. dozownika pojedynczego (mieszalnika) na jeden rodzaj chemii z możliwością pobierania preparatu mieszanego z wodą w odpowiednim stężeniu,
- 6 szt. dozowników typu Airless,
- 3 szt. pojedynczych pojemników zamykanych na klucz (zamek i klucz metalowy) do przetrzymywania 5 litrowych pojemników z koncentratem, zabezpieczających dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki z systemem dozującym, umożliwiającym regulacje stężenia roboczego. Posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego. Pojemniki czytelnie oznaczone i opisane, jakiego rodzaju środek znajduje się w środku,
b) PAKIET VII - ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY KUCHENNEJ:
- 1 sztuki zasilanego wodą wielofunkcyjnego systemu dozująco-myjącego, na dwa rodzaje chemii, do mycia i dezynfekcji przy niskim ciśnieniu wody. Automatycznie mieszającego i dozującego chemię w postaci piany lub rozpylanej cieczy, wyposażonego w funkcję płukania czystą wodą. System odporny na działanie związków chemicznych. Dozownik przystosowany do pracy w gastronomii według procedur HACCP, umożliwiający precyzyjne dozowanie, właściwe dla stosowanych koncentratów. Wyposażony w wąż o długości 15 m oraz pistolet pianotwórczy, wyposażony w funkcję płukania czysta wodą,
- 1 sztuki dozownika (mieszalnika) pojedynczego na jeden rodzaj chemii z możliwością pobierania preparatu mieszanego z wodą w odpowiednim stężeniu, wyposażonego w system natychmiastowego odcinania zasilania oraz blokadę podawania wody oraz
- 3 pojedynczych dozowników (mieszalników) każdy na inny rodzaj chemii (zamontowanych w szeregu) z możliwością pobierania preparatu mieszanego z wodą w odpowiednim stężeniu, wyposażony w system natychmiastowego odcinania zasilania oraz blokadę podawania wody,
- 3 szt. pojedynczych pojemników zamykanych na klucz (zamek i klucz metalowy) do przetrzymywania 5 litrowych pojemników z koncentratem, zabezpieczających dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki z systemem dozującym, umożliwiającym regulacje stężenia roboczego. Posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego. Pojemniki czytelnie oznaczone i opisane, jakiego rodzaju środek znajduje się w środku,
c) PAKIET VIII - ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ:
- 1 sztuki dozownika zewnętrznego do automatycznego podawania środków w odpowiednim stężeniu do zmywarki,
- 1 sztuki dozownika zewnętrznego do automatycznego dozowania środka nabłyszczającego do zmywarki;
2) serwisowania użyczonych systemów dozowania co miesiąc, potwierdzone protokołem wykonanych czynności.
8. Terminy dostaw:
1) 1-2 razy w miesiącu;
2) wtorek i czwartek w godz. 10:30 – 12:00;
3) czas realizacji zamówienia: do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, a jeżeli dniem dostawy jest dzień ustawowo wolny od pracy to dostawa będzie realizowana
w pierwszym dniu roboczym, po dniu ustawowo wolnym od pracy.
9. Prawo opcji – art. 34 ust. 5 ustawy Pzp:
1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia z prawem opcji.
2) wartość przedmiotu zamówienia:
a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 80%;
b) z prawem opcji wynosi do 20%
maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia;
3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będą tożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego);
4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie;
5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego;
6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie
z prawem opcji określonym w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
10. Aspekty środowiskowe – kryterium ekologiczne:
1) Zamawiający określa kryterium ekologiczne poprzez wskazanie przez Wykonawcę w wybranych pozycjach w PAKIET-ach IV, VI–VIII produktów biodegradowalnych;
2) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie wskazania przez Wykonawcę w kol. 3 w formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 4, 6, 7 i 8 do SIWZ, produktów posiadających właściwości biodegradowalne poprzez zapis „TAK”;
3) wskazaną ilość pozycji produktów biodegradowalnych w formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 4, 6, 7 i 8 do SIWZ należy zamieścić w kol. 7 w formularzu ofertowym – zał. nr 11 do SIWZ;
4) Zamawiający na etapie wezwania Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zażąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających właściwości biodegradowalne zaoferowanych produktów.
11. Aspekty społeczne - kryterium społeczne:
1) Zamawiający określa kryterium społeczne którym jest zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przez cały okres trwania umowy.
2) Wykonawca który złoży ofertę na więcej niż jeden PAKIET i zadeklaruje spełnienie kryterium społecznego w każdym z nich, musi zatrudnić lub mieć zatrudnionych tyle osób niepełnosprawnych, w ilu PAKIET-ach zadeklarował spełnienie tego kryterium;
3) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w kol. 4 w formularzu ofertowym – zał. nr 11 do SIWZ poprzez zapis „TAK lub NIE”;
4) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji „TAK lub NIE”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował kryterium społecznego;
5) za osobę niepełnosprawną uznaje osobę zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127,poz. 721 z późn. zm.) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach;
6) status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u;
7) za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy zatrudniona;
8) wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia;
9) Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy udokumentować fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w szczególności poprzez udostępnienie zanonimizowanych dokumentów :
a) umowy o pracę,
b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, oraz
c) dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej,
które należy złożyć w formie kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę;
10) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 10 dni od wezwania pisemnego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przedstawić dokumenty określone w ppkt. 9);
11) Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
12) Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę, przed terminem zakończenia realizacji umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej;
13) przypadku o którym mowa w ppkt. 11, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy z osobą niepełnosprawną, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ppkt. 9, dotyczące tej osoby niepełnosprawnej.
12. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;
2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz
b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
13. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy – zał. nr 14 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się