sukcesywna dostawę materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu przez okres 12 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 – formularzu cenowym do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej Specyfikacji .
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną.
Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą poczty elektronicznej (imienna skrzynka mailowa), lub pisma dostarczonego Wykonawcy w oryginale bądź wysłanego faksem przez osoby uprawnione. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedziele.
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia oraz koszt rozładunku i wniesienia. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się