DOSTAWY CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ZBIORNIKÓW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 24111500-0 – gazy medyczne, 24111900-4 – tlen
3. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na w/w przedmiot zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się