Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź - Fabryczna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź – Fabryczna (zwanym w dalej - WPA) obejmującej:
a) koordynację ruchu autobusów i nadzór nad przewoźnikami korzystającymi z WPA pod kątem prawidłowego zatrzymywania się na przydzielonych stanowiskach oraz realizacji rozkładu jazdy (godzin odjazdu), w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy,
b) zapewnienie obsługi systemu informacji pasażerskiej, polegającej na wprowadzaniu informacji dotyczących kursowania autobusów, zmian rozkładów jazdy oraz przydziału stanowiskowego,
c) obsługę punktu informacji i dystrybucji abonamentów parkingowych 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach 6:00 – 22:00 przy udziale minimum 1 osoby,
d) obsługę infolinii (linii telefonicznej) dla pasażera 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy,
e) utrzymanie czystości w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.
2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:
a) koordynowaniu ruchu autobusów i nadzór nad przewoźnikami korzystającymi
z WPA pod kątem prawidłowego zatrzymywania się na przydzielonych im stanowiskach oraz realizacji rozkładu jazdy (godzin odjazdu) w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy;
b) zapewnieniu obsługi systemu informacji pasażerskiej, polegającej na wprowadzaniu i usuwaniu informacji dotyczących kursowania autobusów, zmian rozkładów jazdy oraz przydziału stanowiskowego;
c) zapewnieniu obsługi punktu informacji i dystrybucji abonamentów parkingowych 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy w godz. 6.00-22.00;
d) zapewnienie obsługi punktu infolinii (linii telefonicznej) dla pasażera 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy
- były wykonywane na przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.).
3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 4 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.2. niniejszego Tomu SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych Opisie przedmiotu zamówienia
za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.