Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym branży drogowej i sanitarnej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obiektu:
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stepień poprzez wykonanie utwardzeń w miejscu istniejących nawierzchni gruntowych wraz z odwodnieniem o dł. 0,493 km.
2. Zakres robót podzielony został na trzy etapy zależne od okresu rozliczeniowego:
Etap I – obejmuje wykonanie robót do kwoty 80.000 złoty, płatnych w roku 2018.
Etap II – obejmuje wykonanie robót do kwoty 600.000 złoty,
Etap III – obejmuje pozostały zakres robót.
3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany wraz z wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4. Zamawiający określa następujące terminy wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie: 2018r. – sierpień,
2. Zakończenie:
Etap I – termin zakończenia – nie później niż 15-11-2018r., przy czym termin płatności faktury będzie przypadać na dzień 30 listopada 2018 r.
Etap II – terminem zakończenia – nie później niż 15-02-2019r., przy czym termin płatności faktury będzie przypadać na dzień 28 lutego 2019 r.
Etap III – przekazanie zamawiającemu obiektu; terminem zakończenia robót jest dzień sporządzenia Protokołu Końcowego Odbioru Robót – nie później niż 15-04-2019r., przy czym termin płatności faktury będzie przypadać na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się