Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Przygotowanie inwestycji,
- Wycinka drzew,
- Przygotowanie terenu, niwelacja,
- Powierzchnie utwardzone wraz z odwodnieniem (roboty ziemne, podbudowa, utwardzenie, krawężniki, instalacja kanalizacji),
- utwardzenie placu,
- chodniki,
- Ogrodzenie, brama wjazdowa, zieleń wokół punktu,
- ogrodzenie, brama, szlaban,
- zieleń (rozrzucenie torfu, wysiew trawy, nasadzenia zieleni),
- Instalacja elektryczna, system oświetlenia placu,
- elektryka instalacja, monitoringowa i alarmowa,
- przyłącze,
- słupy oświetleniowe i oprawy, 1 słup oświetleniowy z oprawą z OZE (przy ścieżce edu.),
- Pomieszczenie biurowe,
- Waga samochodowa z montażem i oprogramowaniem,
- Wiata lekka,
- Magazyn odpadów niebezpiecznych,
- Magazyn z warsztatem i punktem przyjęcia
- dostawa wymienionych w PFU materiałów i wyposażenia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (PFU, mapy, inna dokumentacja) – załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z PFU – stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
6. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami, warunkami technicznymi itp., w szczególności przyłącza, sieci, usunięcie, wymianę lub przełożenie instalacji, w razie potrzeby działania rozbiórkowe (ogrodzenie), usunięcie drzew i krzewów (a w razie potrzeby wykonanie i pielęgnację ewentualnych nasadzeń zastępczych oraz zieleni izolacyjnej i ozdobnej).
7. Ze względu na lokalizację inwestycji na terenie o niekorzystnych (skomplikowanych) warunkach gruntowych – w części starego wyrobiska, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić uzupełniające badania gruntu oraz dostosować rozwiązania projektowe do tych warunków.
8. Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane w PFU – stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ, nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne rozwiązanie.
9. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU – stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym PFU.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj.: program funkcjonalno – użytkowy oraz jego integralne elementy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się